Парахат яшавдан артыкъ не бар?

Жамият Ёлдаш
2 мая 2017 в 15:23 1053
Парахат яшавдан артыкъ не бар?

Артдагъы эки йылны ичинде Дагъыстанда террорчулукъ ишлер кемигени сююндюре. Шо да террорчулукъгъа къаршы ишлейген комиссияланы (АТК) башгъа иш къурумлар булан биригип шо къоркъунчлукъгъа къаршы юрюлеген ишлени натижасы гьисаплана. Хасавюрт районну АТК-сыны ишине оьтген йылны гьасиллерине гёре республикада яхшы багьа да берилген.

___________________________________________________________________

Гертиден де, районну АТК-сы гьар айда 1 уллу жыйын оьтгере. Шо комиссиягъа кёп къурумланы вакиллери гирген. Артдагъы жыйында юртланы башчылары да гьисап берме башлады.

Айны ичинде буса комиссияны членлери гьариси оьзлеге тапшурулгъан ишлени юрютюп тура. Ачып-чечип айтсакъ, комиссияны членлери яшлары Сириягъа гетген агьлюлер булан ишлер юрюте. Натижада, экевню терс ёлдан къайтарма, парахат яшавгъа къайтарма имканлыкъ болгъан. Бугюнлерде олар оьзлер сюеген иш булан машгъуллар. Экев къайтгъан деп аз гёрме ярамай, шо санавну юзге етишдирме де ярай, неге тюгюл терс ёлгъа тюшген адам башгъа ожакълагъа айтып битдирмесдей зарал гелтирме, савлай тухумуна дамгъа салма бола.

Шолай да, район комиссияны бирдагъы бир ишин айтма сюемен. Шо да − оьзюню заманында террорчулукъ ишлери учун туснакъдан чыкъгъанлар булан да чакъда-чакъда ёлугъувлар юрютегени, оланы гьалын-кююн билегени. Масала, апрель айны 19-нда Хасавюрт район администрацияда террорчулукъ иши учун туснакъда туруп чыкъгъан Арслан Гьайдарбеков булан ёлугъув оьтгерилди. Шо ёлугъувда Дагъыстанны Башчысыны кёмекчиси, республика АТК-ны темиркъазыкъ бойдагъы вакили Керим Бадрутдинов да ортакъчылыкъ этди.

− Мен республиканы АТК-сыны темиркъазыкъ боюндагъы вакилимен, − деди ол. − Хасавюрт район − уллу район. Мунда алдынгъы йылларда кёп террорчулукъ ишлер юрюлген. Гьал гьали яман тюгюл. Районну ишине Дагъыстанны Башчысы Р.Абдулатипов да яхшы къыймат берди. Оьтген йылда РФ-ни Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы вакили булан бирликде Хасавюрт районну АТК-сыны жыйыны да оьтгерилди. Шонда кемчиликлер де эсгерилди. Районну АТК-сыны ишине мен де разимен. Бугюнгю ёлугъув да террорчулукъну алдын алывгъа, шоланы арасына къошулма сюегенлеге де бару болуп токътажакъ. Туснакъдан къайтып гелгенлер шо ёлгъа янгыдан тюшмесе, шо да − уллу уьстюнлюк. Биз бугюн ёлугъагъан Арслан Гьайдарбеков да терс ёлдан тайгъан. Артдагъы 7 йылны ичинде парахат яшавну сайла­гъан. Ол айтагъан кюйде, ич ишлени къуллукъчуларына къазапланмагъан, адамлардан яшынып турмай, сюеген иши булан машгьул.

− Мени 2005-нчи йылда 205-нчи ­статьягъа гёре туснакъ этди, − дей Арслан Гьайдарбеков. − Шо статьягъа «вербовка» деп айтыла. Мен этген ишлерим учун 5 йыл туснакъда турдум. 2010-нчу йылда чыкъдым. Шондан сонг 10 ай иш табып болмай турдум. Ростов шагьарда узукъа­рим ишлей эди, шону янында къурувчулукъда ишледим. Сонг агьлюме къайтдым ва онда-мунда къурувчулукъ булан машгъул болуп турдум. Магъа гьали 46 йыл бола, 3 уланым ва гиччи къызым бар. Оланы гьакъында ойлашма герекмен. Уланларым да тюз ёлдалар. Уллусуна 22 йыл бола, ишлей, экинчи уланым ислам идарада охуй, уьчюнчю уланымны да бир касбу алагъан ерде охутма сюемен. Ичмейлер, сигарет тартмайлар. Мен олар булан динни ва яшавну гьакъында даим де лакъыр этемен. Тюз ёлдан юрюсе, бирев де бир зат да этмейгенни англатаман. Бизде динни юрютегенлеге къаршылыкъ этеген адам ёкъ. Ингдеси, законну бузмай яшама герек. Мен олар булан тюгюл, башгъа яшёрюмлер булан да шо гьакъда лакъыр этемен. Мен ойлашагъан кюйде, яшны бош къойма ярамай. Шолай къойса, оланы башына «агъачлыкъ», «Сирия» ва башгъа ойлар геле. Мен шо ойлар хата экенни англатып, яшёрюмлеге авул-хоншуда да, межитде де айтаман. Пайдалы иш ва спорт булан машгъул

болма герек. Аллагьгъа макътав, агъа-инилерим, атам-анам савлар. Оланы гёнгю бузула­гъан ишлени этме ярамай. Мен авул-хоншу булан да яхшыман, даим не кёмек этейим деп тураман.

− Сен оьзюнг оьзюнгню авараларынг булан янгыз къалмагъанынг яхшы, − деп бёле ону К. Бадрутдинов. – Ич ишлени къуллукъчуларына къаршы тюгюлюнг яхшы.

− Тюз ёлдан тайышыв да адам оьзю оьзюню ойлары булан янгыз къалгъанда башлана, − деп давам эте А.Гьайдарбеков. − Шо вакъти янынгда нечик адам болса, шолай багъып гетесен. Мен гьали оьзюм сюеген иш булан машгъулман. Яшдан берли радиотехниканы сюе эдим.

Мен оьзюм Хасавюртда тувгъанман. Атам-анам 1977-нчи йылда Къарланюртгъа гёчген, гьали де шонда яшайбыз. 10-нчу класны битгенде армиягъа чакъы­рылдым. Къайтгъанда, гьукуматны инг де бузукъ заманы эди, къайда барсанг, иш ёкъ, багьалар гьар гюн дегенлей арта. Шо йылларда къурулушларда ишлеп турдум, артда радиотехникагъа чыкъдым.

Мен школада 8-нчи класда охуй­гъанда бизге физика дарсланы береген Жалал Къалсынович Атаев бир дарс­да радиону схемасын гёрсетип, шо нечик ишлейгенни англатды. Шо гюн магъа бу «аврув» да къабунду. Арадан йыллар гетип, мени хас билимим ёкъ буса да, радиотехниканы ярашдырып ишлежегимни билмей эдим. Муна гьали артдагъы йылларда шагьарда ижарагъа ер де алып, шо ишим булан машгъулман. Алгьамдулиллагь, оьз къыйыным булан ашама зат табып боламан.

− Мен Арсланны таныйгъаным бир нече йыл бола, − дей администрацияны террорчулукъгъа къаршы ишлейген бёлюгюню баш касбучусу Абдуразакъ Гьамзатов. − Туснакъдан Арслан 2010-нчу йылда чыкъды. Сонг 2 йыл гёз къаравну тюбюнде турду. Шо заманны ичинде огъар я юрт башчысыны, яда участковыйны янындан сёз тиймеген. Ону бир тарыкъсыз ерлеге къошулуп да гёрмегенбиз, чакъыргъанда геле, оьзюню сюеген иши булан машгъул. Шо статьягъа гёре туснакъгъа гирип чыкъгъанлар сонг оьзлени арив юрютелер. Бугюнлерде районда туснакъдан чыкъгъан ва гёз къаравну тюбюнде дагъы да 11 адам бар.

– Мен де шону эслегенмен, − деп лакъыргъа къошула К. Бадрутдинов. – Туснакъда туруп чыкъгъанлар дагъы къайтып шо ёлгъа тюшмейген ёлну тутма герек. Олар ерли администрацияны, участковыйны ва АТК-ны тергевюню тюбюнде бола. Хасавюрт районда гьал яхшы, бир-эки бандит бёлюклер гьали де болса да, тек Сириягъа гетегенлер токътагъан.

− Артдагъы 2 йылны ичинде Сириягъа райондан бирев де гетмеген, − дей Абдурашит Гьамзатов. − Тек ич ишлени маълуматларына гёре, Сириягъа райондан 70 адам гетген, шолардан да 20-дан да артыгъы оьлген. Бизин комиссияны членлери шоланы агьлюлери булан кёп ёлугъа, уьюне къайтармакъны гьайын этип ишлей.

Ёлугъувда телевидениени 2 каналы да бар эди. Шолардан пайдаланып, Арслан Гьайдарбеков терс ёлланы сайлама айланагъанлагъа шулай сёзлер айтып сёйледи:

− Яшёрюмлер! Тарыкъсыз ёллардан сакъ болугъуз, оьзюгюзню еригизни тапма яда гёрсетме, сиз спорт булан ва башгъа пайдалы ишлер булан машгьул болма да боласыз. Шоланы да бир ерлеге гетип тюгюл, ата-анагъызны янында туруп этип де боласыз. Бир ерге де гетмегиз, Дагъыстанда яшавлукъ шартлар яхшы, сюйген адамгъа иш де бар, тарыкъсыз ишлени къоюп, пайдалы ишлер этигиз...

Адам бир вакътиде адаша, тек заман гетип, этген ишине гьёкюнюп, яшавун алда йимик гьалал ишлеп, гьалал яшама сюегенде, шону янында англайгъан адамлар болса, шо адам тюз ёлгъа тюше. Шоланы бириси − Арслан Гьайдарбеков. Ол муна 7 йыл парахат яшавну сайлагъан ва авлетлеринден, ингдеси, гиччи къызындан, ата-анасындан ва дос-къардашларындан сююнюп яшай. Адамгъа бу дюньяда дагъы артыкъ не герек???


Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.

СУРАТДА: Арслан ГЬАЙДАРБЕКОВ АТК-ны вакиллери булан лакъыр эте.