Экстремизмге ва террорчулукъгъа къаршылыкъ

Экстремизмге ва террорчулукъгъа къаршылыкъ
  Дагъыстан Республикада ноябр айны 21-нде оьтгерилген илму-практика конференциясында пачалыкъ къурумлар ва жамият террорчулукъну ва экстремизмни идеологиясына къаршы нечик иш гёрюп чалышма герек экенини гьакъында сёйленди. Конференцияда шагьар ва район админист­рацияланы аманлыкъ масъалагъа къарайгъан заместителлери, регионну илму къурумларыны, муниципалитетлени террорчулукъгъа къаршы комиссияларыны ва жамият къурумланы вакиллери, журналистлер ортакъчылыкъ этди.

Дагъыстан Республиканы милли политика министрини заместителини къуллугъун заманлыкъгъа кютеген Арсен Магьмутов эсгерген кюйде, конференцияны оьтгериливю Дагъыстан Республиканы террорчулукъну идеологиясына къаршы иш гёрювюню 2017-нчи йылгъа белгиленген пачалыкъ программасын яшавгъа чыгъарылыву булан байлавлу. Дагъыстанда шолай программа юрюлегенли 3 йыл бола.


 Гертиден де, террорчулукъгъа къаршы ябушувну ёлларында янгыз аманлыкъны сакълав къурумланы гьаракаты булан кёп иш этме бажарылмай. Террорчулукъ пачалыкъдагъы социал-политика гьалланы да яман янына тарта. Ол жагьиллени арасында айрокъда бек зараллы. Жамият къурумлар экстремизмге, террорчулукъгъа къаршы кёп умпагьатлы къуллукъ этме бола. Шо къуллукъ айрокъда бек пайда гелтирежек, эгер де аманлыкъны сакълав къурумлар халкъ булан тыгъыс байлавлукъда иш гёрюп бажара буса.


«Наркомания ва ичкичилик ёкъ этилсин» деген Бютюнроссия инсаплы фондуну Дагъыстан бёлюгюню директоруну заместители Патимат Омарова эсгерген кюйде, террорчулукъгъа къаршы юрюлеген гьаракат жагьиллени арасында айрокъда гючлю салынмаса болмай. Террорчулукъну ва экстремизмни идеологиясы айрокъда жагьиллеге бек таъсир эте туруп, жамиятны эки ярп этип, бир-бирине душманлыкъ тувдура, миллетлени арасына оьчлюк гелтире. ­Янгыз гюч булан террорчулукъну дагъыт­ма къыйын. Огъар къаршы турувну биринчи абатлары школа чагъындан, яшлар тёбен класларда охуйгъан вакътисинден башланма тарыкъ. 


Темиркъазыкъ Кавказны ислам дин ахтарыв цент­рыны ёлбашчысы Руслан Гереев оьзюню сёйлевюнде Дагъыстан Республикадагъы экстремизмни, террорчулукъну идеологиясына къаршы къурулгъан проектлеге гёре гьаракат юрютеген жамият къурумлагъа натижалы иш гёрсетмек учун кёмек этмесе ярамайгъанны гьа­къында айтды.


Чыгъып сёйлегенлени арасында Да­гъыстан Рес­публиканы Башчысыны ойчусу Камил Ланда, касбу камиллешдиривню Магьачкъала центрыны хас билим берив кафедрасыны доценти Эдуард Эмиров, Россияны маданиятыны ат къазангъан чалышывчусу Хан Баширов да бар эди.