Жыйынны ортакъчылары террорчуланы айыплады

Жыйынны ортакъчылары террорчуланы айыплады

Террорчулукъ артдагъы йылларда аз болуп геле деп айтсакъ да ярай, тек уьзюлюп таймай. Бир онда, бир де мунда оьзлени гёрсетип тура. 20-нчы июльда Къызылюрт районда полицияны къуллукъчуларына къаршы террорчулукъ иш болду. Натижада оланы экевю оьлген, бириси буса яралангъан. Шо вагьши оьлтюрюв савлай Дагъыстанны халкъларын къазапландырды. Гьар юртда дегенлей жыйынлар этилинип, халкъ шолай террор ишлеге къаршы экенин билдирген. 


 

Террорчуланы аслу мурады – гьакимликни ишине зарал этмек, жамиятны ва адамланы парахатлыгъын болдура­гъанланы къоркъутмакъ, къазанмакъ учун къоркъув бермек. Оланы миллети ва иманы болмай.


13-нчю августда Эндирейдеги Россияны халкъларыны мердешлерини маданият центрында террорчулукъгъа къаршы ишлейген комиссияны (АТК) Хасавюрт району 10 юртуну вакиллери булан ёлугъуву оьтгерилди. Жыйында Дагъыстанны башчысыны кёмекчиси, Дагъыстандагъы АТК-ны Темиркъазыкъ территория округуну ёлбашчысы  Керим Бадрутдинов, районну прокуроруну ишлерин кютеген Къази Рамазанов, МВД-ни Хасавюрт район бёлюгюню полициясыны начальниги Амир Къочкъаров, Дагъыстанны муфтиятыны вакили Ильяс Умалатов, динчилени район Советини   председатели Ражап   Ханмирзаев, депутатланы район жыйыныны председатели Марат Ахаев, районну депутатлары, юрт башчылары ва школаланы директорлары ортакъчылыкъ этди.


– Адамланы парахат яшавуна къаршы гезикли вагьши иш болду, – дей, жыйылгъанланы алдында сёйлей туруп, Хасавюрт районну башчысы Жамболат Салавов. – Артдагъы 3 йыл бизин бойда террорчулукъ ишлер болмагъан эди, балики, шону учун биз оьзюбюзню тергевюбюзню ва ишибизни осал юрютгенбиздир. Бары да халкъ террорчулукъгъа къаршы, тек ич ишлени къуллукъчуларына кёмек бек осал. Гьар юртда яшайгъан адамлар, бир-бирин таный, юртлулуары не булан машгъул экенни биле. Тек терс ишлер юрютегенлеге гёзлерин юмуп къоя. Неге тюгюл де, шо масъала олагъа гелмеген, олагъа авара тюгюл. Шолай бютюнлей гёнгюлсюзлюк, арадан заман гетип, биревлер учун уллу къайгъыгъа айлана.


Неге биз Эндирейде жыйылгъанбыз? Неге тюгюл де, полицейскийлени оьлтюрген деп гьисапланагъан халкъара излевге берилген жинаятчыланы уьчевю – шу юртдан. Ич ишлени къуллукъчулары билдиреген кюйде, 20-нчы июльда полицейскийлени оьлтюргенлер де шолар.


Бугюн бизин жыйында Дагъыстанны муфтиятыны вакили де бар, гелгенигиз учун кёп савболугъуз. Сиз этеген кёмекни биз билебиз, шо ишни межитлерде жума намаздан сонг сёйлеп де дагъы да артдыргъанны сюебиз. Бугюн террор ишлени алдын алма гереклер бир-бирин гёрсюн, бир-бири булан хабарласын, сынав ва пикру алышдырсын деп жыйылгъанбыз. Балики, биз ишни юрютеген кюй осалдыр, яхшылашдырмакъ учун не этейик?


Биз бугюн бир къараргъа гелме герекбиз. Сирия пачалыкъда Россияны кёмеклиги де булан дав агьвалатлар битди деп айтма ярай. Шонда бизин райондан 78 яш ортакъчылыкъ этген, оланы кёбюсю шо давда оьлтюрюлген деп де айта. Гьали олар къайтып гелип, мунда террор ишлерин янгыртар деген къоркъунчлукъ бар. Шону учун да бизге бирикме ва шолай ишлени алдын алма герек.


Республикада ва районда терс ёллагъа тюшгенлени парахат яшавгъа къайтарма кёмек этеген комиссиялар ишлей. Бизин районда шо комиссиялардан чыгъып, агьлюсю булан да яшап, сюеген ишин де этип турагъанлар да бар. Шу жыйын телевидениеден берилежек, маълумат къуралларда чыгъажакъ. Мен шунда да айтма сюемен, терс ёллагъа тюшгенлер парахат яшавгъа къайтма сюе буса, биз кёмек этежекбиз. Шунда олтургъанланы арасында терс ёлгъа тюшгенлени къардашлары, хоншулары, къурдашлары ва бир класда охугъанлары бардыр. Барыгъыз да эшитсин деп айтабыз, парахат яшавгъа къайтыгъыз. Ич ишлени къуллукъчуларыны тергевюнден сонг сизге парахатлыкъ бериле. Дагъы да англатма сюемен, эгер де къайсыгъыз да шо ёлдагъылагъа машинге миндирип де, аш берип де яда айтайым, гече ятма ер берсегиз де, олагъа кёмек этген боласыз. Шондан да бек сакъ болма герек.


-Бугюн шунда бизин къайгъы жыйгъан, - дей Керим Бадрутдинов. – Оьлгенлени дос-къардашына къайгъырышывубузну билдире туруп, бизин ишибизде кемчиликлени излеме герекбиз. Хасавюрт районнну комиссиясы республикада инг де яхшыларыны арасында.


Муфтиятны вакили Ильяс Умалатов Къурандан аятлар айта туруп, бир-нече мисал гелтирди.


–Ислам динде адамны оьлтюрмек бек яман айтыла, жинаятчылар оьзлени тарыкъсыз ишлерин дин булан байлап эте буса, шо бек гюнагь иш, – дей ол. – Шолай ишлер динибизден адамланы арек теберме бола. Шону учун да гьар юртну имамы адатлы исламны гьакъындагъы насигьатларын гючлендирме, гьар адам англайгъан кюйде айтма герек. Олагъа ювукъ болугъуз, имамлар сизин булан адатлангъан динни гьакъында сёйлежек.


–Террорчулукъ ёлгъа тюшгенлер булан бизге иш юрютме тюше, – дей прокурор Къази Рамазанов. – Шо ёлгъа 20-22 йыллыкъ яшлар тюшелер. Шоланы кёбюсюн интернетден таба тарта. Ата-анагъа яшы не булан машгъулну тергей турма герек. Терс ёлгъа тюшгенлени ахыры оьлюм булан бите. Уьйден башлап, тарбияны школада давам этме герек. Демек, яшны бу ерлерде «налламаса», ол охума гетгенде, ол янгыз къала ва терс ёлгъа тюшме амыракъ бола. Россиягъа къаршы иш юрютеген пачалыкълар бар. Къоркъутув-гюч булан бизин уьлкени бузма бажарылмагъанда, шу тарыкъсуз «агъымлар» булан бузма къарайлар. Шону учун да, гьар дарсда, гьар адамлар жыйылгъан ерлерде шону заралын айтма герек. Шолар акъча бере деп айтагъан ялгъанлагъа да инанмагъа тарыкъ тюгюл, Бир-бир агьлюлер гертиден де амалсыз яшайдыр, тек шо ёл агьлюню тюзелтежек ёл тюгюл.


Полицияны Хасавюрт район бёлюгюню начальниги Амир Къочкъаров гьал парахат гёрюнсе де, къоркъунчлукъ таймагъанны ва жинаятчыланы сыдыраларындан хантав турма ярамайгъанын айтды. Эгер де шекли зат бар буса, тартынмай ич ишлени къуллукъчуларына билдирмекни тиледи. Заманында билдирилген маълумат, биревню оьлюмден, терс ёлдан къутгъарыв экенин эсгерди. Шо ёлгъа тюшгенлер – «поездине бир янгъа билет алгъанлар».


Жыйынгъа яшлары федерал излевге берилген аталар Алим Алинчиев ва Юнус Хубаев де чакъырылгъан эди.


–Магъа бугюн сизин алдыгъызда туруп сёйлеме къыйын, – дей Алим Алинчиев. – Мен эки давну ветераныман, орденлерим де бар. Алда мени яшланы алдына игитликни гьакъында сёйлеме чакъыра эди, мен де шо ишни кёп сююп эте эдим. Бугюн буса айтма сёзюм ёкъ, неге тюгюл де уланым мени шарайып этди. Гечигиз, сизин яшларыгъыз сизин сююндюрюп яшамакъны ёрайман!


Ондан сонг сагьнагъа чакъырылгъан Юнус Хубаев де оьзюнден гечмекни тилеп, дагъы бир сёз де айтып болмай тюшдю...


Эндирейдеги 1 номерли школаны директору Айзанат Абуталибованы сёйлевю жыйылгъанлагъа бек таъсир этди.


– Мен къыркъ йыл школада дарс берип тураман, мунда мени иш ёлдашларым, дин ёлбашчылар бар, – деди ол. – Биз бир ёлдагъы адамларбыз. Эгер де имамлар адатлы динни гьакъында айта буса, биз де Ватанны герти патриотлары болгъанны сююп охутабыз ва тарбиялайбыз.   


Бизин школада терс ёллагъа тюшгенлени яшлары да охуйлар. Башгъа яшлардан оланы бир ери де кем тюгюл. Бираз оьзлер къысылып тура буса да, жамият ишлеге къошабыз, бир де ари тебермейбиз. Ата-ана азыкъ тапмакъ учун долана туруп, яшлагъа тийишли тергев бермей къоя буса да ярай.


Оьлген яшланы дос-къардашына къайгъырышывлар билдиребиз. Жинаятчыланы къолундан биз охутгъан ва ич ишлерде ишлеген юртлуларыбыз азмы? Тимур Хасболотов, Ирбайхан Гьасанов, Марсель Телекъавов, Жалалдин Гьажиев ва Акъав Ибрагьимов… Бу йыл Агъав Ибрагьимовну яшы 1-нчи класгъа бара. Атасы оьлтюрюлгенде ол гиччи эди.


Гьали сёйлеген Алимни де мен охутгъанман, яхшы яш эди. Эки давну ветераны, адамланы парахатлыгъын бузагъанлагъа къаршы дав этген… Бугюн огъар да тынч тюгюл…


Яшёрюмлер биревлеге ошама сюе буса, Эндирейни тарихине къарасын. Солтанмут – асгербашчы, пачалыкъ чалышывчу, Магьаммат Аваби – тарихчи ва алим, Ташав гьажи – асгербашчы ва дин алим, Идрис апендиге Шамил «Къоччакъ арсланкъаплангъа» деген язывлары булангъы къылыч савгъат этген. Уллу Ватан давну ортакъчылары, булар барысы да азатлыкъ ва парахат яшав учун ябушгъан. Биз Конституциягъа ва уллу аталарыбыздан къалгъан къылыкълагъа янашып яшама герекбиз...


– Бизин Эндирейибиз – Дагъыстанда инг де бырынгы юртланы бириси, – дей загьматны ветераны, кёп орденлени кавалери Нюрюв Темюкова. – Биз барыбыз да тап-таза бусурман ата-аналардан тувгъанбыз. Бизге таза дин тарыкъ, башгъа агъымлар къыйышмай. Шунда гелген эргишилерден эсе, тиштайпалар кёп. Аявлу аналар, гьалиги вакътилерде яшланы айрыча кюйде тарбиялама герекбиз, олагъа билим берме тарыкъ. Мени яшланы алдына сёйлемеге, ёлугъувлагъа кёп чакъыра. Мен олагъа яшавда ишин де этсе, таза динин де юрютюп турса, шо адамны гележеги болажакъны, авлетлери насипли ёллагъа да тюшежекни айтаман. Ата-аналар, сизге тилевюм, нечакъы бола буса яшгъа тарбия берме герек. Бизин юртубуз артдагъы 2 йылны ичинде янгырып тура, мунда яшёрюмлеге оьзлер сюеген кружокларда ортакъчылыкъ этме, спорт булан машгъул болма имканлыкълар бар. Аллагь бизге барыбызгъа да парахатлыкъ берсин.


Жыйында Эндирей юрт администрацияны башчысы Ирази Абсаламов, Петраковск юрт школаны директору Карим Абдуллаев, эндирейли Зиявдин Идиков ва башгъалары сёйледи. Оланы сёйлевлеринде де террорчуланы айыплайгъан сёзлер айтылды.


Жыйынны ахырында тийишли къарар да къабул этилди.