Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Р. АДИЛХАНОВ: «Тамазалар совет де, депутатлар да кёмек эте» |

    

Р. АДИЛХАНОВ: «Тамазалар совет де, депутатлар да кёмек эте»

Рамазан Гьюсенович Адилханов Мычыгъыш Республиканы Борагъан юртунда тувгъан. 1995-нчи йыл Борагъан орта школаны лап оьр къыйматлагъа да бите. 1996-нчы йыл Белоруссиягъа барып, Минскидеги Загьматны ва яшавлукъ аралыкъланы халкъара институтуну юридический бёлюгюне охума тюше.

2002-нчи йыл ону уьстюнлю кюйде битип къайта ва шо йыл Гюйдюрмесдеги яшавлукъ хозяйствону производство управлениесинде юрист болуп иш башлай.

2014-нчю йыл арза берип ишден тая. Шо йыл Гюйдюрмесдеги ябыкъ акционер жамиятда мастер этилип белгилене. 2016-нчы йыл Гюйдюрмес районну админист­рациясыны таклифине гёре, Борагъан юрт администрацияны башчысы этилип белгилене. Тюпде Р. Адилханов булан ёлугъуп этген лакъырны охувчуланы тергевюне де беребиз.

______________________________________________________________


– Рамазан Гьюсенович, сизин янгы ишигиз булан гьакъ юрекден къутлайман. Юрт есини иши тынч иш тюгюл. Тынч ишлер болма да болмай. Ишни иш этеген де, ерни безейген де, берекетли этеген де – адам оьзю. Адам эсине гёре, юрт есине гёре дей халкъыбызны терен ою. Юртгъа сыралы-огъурлу ёлбашчы болгъун, загьмат ёлунг берекетли болсун!

– Савболугъуз! Бу ишни гьакимлик таклиф этген саялы, къабул этме тавакаллыкъ этдим. Тюзю, Тамазалар совет булан ойлашып, иш де башлагъанман. Сонг да, депутатларыбыз да яхшы кёмек этмеге къурулгъанлар. Ингдеси – кёмек этмеге де бажаралар.

– Юртну социал-экономика яшавундан кёп зат гьасил бола. Ону бугюнгю гьалы нечикдир? Халкъ иш булан нечик таъмин этиле?

– Юртда газ, ичеген ва сугъарагъан сув бар. Школа, маданият уью, яшлар баву, спорт идара, медпункт йимик идараларда ишлейгенден къайры, халкъ юртдан чы­гъып, Гюйдюрмесде, Грозныйда, Дарбанхи юртда ишлейлер. Борагъанлылар намуслу ишлейген халкъ деп, хас автобуслар берип, Гюйдюрмес локомотив депогъа, оьзге къурумларда, 40-дан артыкъ врачларыбыз ва медицина къуллукъчуларыбыз Гюйдюрмесдеги биринчи ва экинчи азарханаларда ишлейлер. Хыйлы тиштайпалар базарда сатыв эте, къурулушларда, Белоруссияда, Москвада, гьатта Тюмен бойларда ишлейлер. Сонг да, юртда 20-гъа ювукъ тюкен бар, маршруткалар да ишлей, опуракъ тигеген цехлери, татлиликлер этип сата­гъанлар, авур юк ташыйгъан машинлери барлар да бар. Юртда ишлемейген, иш излейген адам ёкъ, болса, иш табып болажакъбыз.

– Юртну ругь яшавуну гьалы нечикдир? Билимини, англавуну ва къылыкъ-ёрукъ ёлларыны даражасы нечикдир? Оланы гётермеге шартлар яратылгъанмы?

– Юртда герек даражада техника къураллар булан ясандырылгъан хас кабинетлери булангъы орта школа, маданият уью, спорт идара, яшлар баву, медицина пункту, кёп гёзел межит бар. Оланы яшёрюмлер булан ишлейген кюю районда да, респуб­ликада да уьлгюлю деп айтмагъа ярай. Къылыкъ-ёрукъ ёлланы гьалы да яман тюгюл – яхшылыкъ-яманлыкъгъа адамлар актив кюйде къошулалар.

– Юртну ёллары, орамлары, орам бойланы ва юртну тазалыгъы нечикдир?

– Янгы планлардагъы орамлардан къайры, бары да орамлагъа таш тёгюлген, грейдер тартылгъан. Тек бугюнгю гьалы ремонтну талап эте, гьатта Гюйдюрмесге барагъан ёлну гьалы да къышда бузукъ эди. Къыш гире турагъанда, асфальтны янгыртабыз деп, бажарылмай ташлап къойгъан эдилер. Артына тюшюп, эрте язбашда ремонтун башлатдыкъ. Таш да тёгюп, ёлну яхшы бийик де, мукъаятлы да этип ишлеп туралар. Шо асфальт юртну ортасы булан гюнчыгъар башына чыкъмагъа тарыкъ. Юртда тазалыкъны гьалы да яман тюгюл – нас, чёп хас машинлер булан юртдан чыгъарыла.

– Асфальт салынагъан баш орам юрт­ну ортасы булан оьте буса, юртдагъы тарбия идаралагъа, къабурлагъа бара­гъан ёллагъа (орамлагъа) асфальт салдырып бажарылмасмы эди?

– Школагъа, маданият уьйге, спорт идарагъа, межитге, яшлар бавуна, медпунктгъа, къабурлагъа барагъан орамлагъа, Россияны Игити Абдулгьаким Исмайыловну орамына, не эп этип де асфальт салдырмагъа хыялым бар. Бу ишде магъа Тамазалар совети де кёмек этер деп эсиме геле.

– Уллу Уьстюнлюкню 72 йыллы­гъын да белгиледик...

– Шо байрамны тийишли кюйде оьтгермек учун, юртдагъы эсделик комплексни де, белгисиз солдатны да айлана якъларын, чал-чалманын тазалап, сырлап, гюл-чечеклер чачып, байрам жыйын оьтгергенбиз.

– Ингуш Республиканы Назран районунда, Плиево деген ингуш юрт­ну янында борагъан ханланы къабуру бар. Онда гьар йыл да бусурман байрамларда ибадат этсе, халкъыбыз утса тюгюл, утдурмас эди. Сен нечик къарайсан шо къуллукъгъа?

– Юртну тамазалар советинде шо гьакъда хабар болгъан. Транспорт булан кёмек этип болажакъман. Тамазаланы гезикли жыйынында шо масъаланы чечеген ёрукъну токъташдыражакъбыз.

– Заман табып, соравларыма жавап бергенигиз саялы савболугъуз!

– Сиз де савболугъуз!


Абас МАМАЕВ.Количество показов: 93

Комментарии (1)

30.05.2017 19:12:21
coprimary Albert suture Ganser  <a href=<a href="http://www.tee-2-green.com/aties/costm>;pfid</a>" rel="nofollow">http://www.tee-2-green.com/aties/costm>;pfid</a></a>;  clicking rale concealed hernia electromyography autophonia active formyl articulatio atlantoaxialis lateralis epigastric foldВозврат к списку

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA