Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Интервью

Багьавдин Мамаев: «Агъачлыкълар янгыртыла»

Багьавдин Мамаев: «Агъачлыкълар янгыртыла»Мердешленген кюйде, гьар къурумну ишлерини 4 йыллыкъ натижаларына районну генгешинде къарала. Гьали-гьалилерде шолай жыйында «Хасавюрт орманлыкъ хозяйство» деген къурумну ишини натижалары да чыгъарылды. Шо къурумну ёлбашчысы Багьавдин Мамаев айтагъан кюйде, Хасавюрт орманлыкъ хозяйствону 28307 гектар ерде агъачлыгъы бар. Шонда ишлени 32 адам юрюте, олар аманлыгъын да болдура. Шо къурумгъа Бабаюрт, Къызылюрт, Хасавюрт ва Эндирей агъачлыкълар да гире. Олагъа «участка орманлыкълар» деп айтыла.Тажутдин Бижамов: «Бугюнгю бирлигибиз гележек учун да маслагьатлы»

Тажутдин Бижамов: «Бугюнгю бирлигибиз гележек учун да маслагьатлы»


Гьар къайсы миллетни къысматында да гёрмекли агьвалатлар, белгили девюрлер болмай къалмагъан. Макътавлу къумукъ халкъны тарихи де бай ва теренде. Шо да гьалиги заманны наслуларына уьлгю ва къудратлы ругь, гюч береген сынав болгъанны сюесен. Неге тюгюл де, шолайлыкъда наслулар бир-бирине байлана ва оьз къысматын ясай гелегени гьакъ.

Шоланы сыдырасында бизин охувчуларыбызгъа генерал-лейтенант Тажутдин Бижамовну аты да яхшы танывлу десек, янгылыш болмас. Неге десегиз, ол оьз яшавун жаваплы оьр пачалыкъ къуллукъларда оьтгерген ва жамият ишлени актив кюйдеги ортакъчысы да дюр.

Бизин мухбирибиз «Ёлдашда» къонакълай болгъан Тажутдин Тагьирович булан ёлукъгъан ва лакъырлашгъан. Газетибизни охувчуларына шо лакъырлашыв тёбенде бериле.
Зарема Жанхуватова:  «Бу конкурсланы бек агьамияты бар»

Зарема Жанхуватова: «Бу конкурсланы бек агьамияты бар»


Газетибизни алдагъы номеринде эсгерилип гетгени йимик, Магьачкъалада 11 номерли гимназияда оьтгерилген «2017 -нчи йылны ана тилден лап яхшы муаллими» деген X   республика конкурсунда З.А. Жанхуватова   уьстюн гелген. Булай конкурслар арт вакътилерде республикада гьар йыл оьтгериле. Шону аслу себеплеринден бири бугюн ана тиллени айланасында тувулунгъан гьалны къолайлашдырмакъ, оланы гюнден-гюн азман бола барагъанлыгъын токътатмакъ, тиллени сакъламакъ, болгъан чакъы абурун артдырмагъа къаст этмек, оьсдюрмек, жамият яшавну гьар тюрлю тармакъларында къолламакъ учун имканлыкълар болдурмакъ болуп токътай.

Конкурсда Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факультетини кафедрасыны ёлбашчысы, филология илмуланы кандидаты, доцент Агъарагьим Магьамматович Солтанмуратов да бар эди. Бир башлап огъар биз конкурсну гьакъында бир нече сорав бердик.Супуйну талчыгъы

Супуйну талчыгъы

Мен бу агьлю булан артдагъы йылларда таныш болгъанман. Къурдашыбыз Курбанны уллатасы Шагьсолтан Алаватов француз къаршылыкъда ортакъчылыкъ этгенни билгенде, макъала да яздым, шо язгъанымны китапгъа да салдым. Шо заман Къурбанны анасы Супуй булан да таныш болдум. Ол Хасавюртдагъы 4 номерли школада ана тиллени дарсларын берегенни биле эдим. Ону тиллени сёнюп барагъанына талчыгъагъанын гёрюп, рази де болуп, сонг Супуйну ойларына тынглама сюйдюм.

Бу гезик мен олагъа Супуйну гьакъында язма бардым. Тек Супуй аслу гьалда атасыны гьакъында лакъыр этди.


Экономиканы ачыкълыгъы – аслу талапланы бириси

Экономиканы ачыкълыгъы – аслу талапланы бириси

Бизин республиканы алдагъы тахшагьары Буйнакск гетген асруну етмишинчи йылларында промышленный предприятиелери булан бай шагьар эди. Гьали шо байлыкъдан не къалгъан? Оланы бар кююне гелтирме болмаса да, бирлерин сама аякъгъа тургъузма бажарылмаймы экен? Шагьарны экономика оьсювюню бугюнгю гьалы нечикдир?

Бу соравлагъа ерли гьакимлер нечик жаваплар къайтаражагъын билме сююп, мен Буйнакск шагьар администрацияны экономика бёлюгюню начальниги Манап

Аливагьабов булан ёлукъдум. Бизин арабызда болгъан лакъырны охувчуланы тергевюне де беребиз.Бырынгъыдан къалгъан саниятыбызны сакълайыкъ

Бырынгъыдан къалгъан саниятыбызны сакълайыкъ

Къаягент район бырынгъыдан гелеген тарихи, маданияты, инчесанияты булан данггъа айтылгъан. Ондан оьтюп, бу районда мангалай тери булан къыйын тёгюп, от ялын йимик ишни кютеген халкъ да яшай. Шогъар янгы йылны алдында Къумукъ театрда «Къаягент районда йылны адамы – 2016» деп оьтгерилген гёрмекли чарагъа къарагъан сонг, бирдагъы керен мюкюр болдум. Айтагъаным, Къаягент районну башчысы Магьамматэмин Нурутдинович Гьажиевни сиптеси ва къасты булан болгъан агьвалатда оьзлени гьаракатын гёрсетгенлеге гьар тюрлю маъналарда «Къаягент районда йылны адамы – 2016» деген гьюрметли ат, кубок, дипломлар берилди.


Оланы арасында маданият тармакъгъа шайлы къошум этген районну маданият ва инчесаният къурумуну ёлбашчысы Умукюсюм Агъаева да бар эди. Къагентге баргъанда, ону булан ёлугъуп лакъыр этдим. Шону сизин тергевюгюзге де беребиз.
«Сатывчуну къыйыны кёп тынчындан»

«Сатывчуну къыйыны кёп тынчындан»


Далапчылыкъ юрютегенлени кёбюсю сатыв-алыв тармакъда чалыша деп айтса да янгылыш тюгюл. Сатыв этегенлер бу гьалиги бизин заманда айрокъда кёп ёлугъа. Бу касбу бугюнлерде оьзге касбуланы арасында инг аслусу буса ярай деген ой тувула. Шагьарларда айрокъда гюн сайын тюкенлер кёп бола. Уллу базарлар бар. Гьар абатда йимик гиччи базарлар да ёлугъа. Уьлкени экономикасы алышынгъанда, базар аралыкъланы вакътисинде шолай гьал биревню де тамаша этмей.


Экономиканы бу тармагъындагъы ишлер булан теренден таныш болмакъ учун мен Буйнакск шагьарны «Раймаг» тюкенини директору Шамала Халимбекова булан ёлугъуп лакъыр этдим. Шо лакъырлашыв сизин тергевюгюзге де бериле.

«Аслу иш – закон бузувну алдын алмакъ»

«Аслу иш – закон бузувну алдын алмакъ»


Халкъ арада тезден берли участка инспектор деген къуллукъну вакиллери чалышагъаны барыбызгъа да белгили. Олар юртларда да ишлей. Оланы иши булан ювукъдан таныш болмакъ учун Буйнакск район полицияны, юрт участкаларда ишлейген вакиллерини ва чагъы етишмеген яшёрюмлени ишлерине къарайгъан бёлюгюню начальниги, полицияны подполковниги Анвар Абдулмежитов булан ёлугъуп лакъыр этдик. Тюпде шо лакъырлашыв сизин тергевюгюзге де бериле.Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA