Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Интервью

Гёгюрчюн АТАЕВА: «Сав аламны сесгендирип йиберердей агьым бар…»

Гёгюрчюн АТАЕВА: «Сав аламны сесгендирип йиберердей агьым бар…»

Гёгюрчюн Атаева – шаир гьисапда бизин охувчуларыбызгъа тезден берли таныш автор. Айрокъда сююв лирикагъа багъышлангъан ону шиърулары таъсирли, охувчуну юрегин жымырлатагъан, «шекер гемиртдиреген», терен ойлагъа батдырагъан кюйде чыгъа.

Бу йыл Гёгюрчюнню юбилей йылы. Тиштайпагъа чагъын сорамакъны эргишилер тийишсиз гьисап эте. Поэзияны дюньясына чомулгъанлы Гёгюрчюнню алты китабы чыгъып тура. Оланы бирисиндеги шиърулары орусчагъа таржума этилип де, мычыгъыш тилде язылгъанлары да берилген.

Г. Атаева Хасавюртда чыгъагъан «Къумукъ тюз» деген район газетни баш редактору болуп ишлейгени де хыйлы йыллар бола. Юбилейини алдында ону булан этген баянлыкъны гьали охувчуларыбызны тергевюне де беребиз.

Багьавдин Мамаев: «Агъачлыкълар янгыртыла»

Багьавдин Мамаев: «Агъачлыкълар янгыртыла»Мердешленген кюйде, гьар къурумну ишлерини 4 йыллыкъ натижаларына районну генгешинде къарала. Гьали-гьалилерде шолай жыйында «Хасавюрт орманлыкъ хозяйство» деген къурумну ишини натижалары да чыгъарылды. Шо къурумну ёлбашчысы Багьавдин Мамаев айтагъан кюйде, Хасавюрт орманлыкъ хозяйствону 28307 гектар ерде агъачлыгъы бар. Шонда ишлени 32 адам юрюте, олар аманлыгъын да болдура. Шо къурумгъа Бабаюрт, Къызылюрт, Хасавюрт ва Эндирей агъачлыкълар да гире. Олагъа «участка орманлыкълар» деп айтыла.Тажутдин Бижамов: «Бугюнгю бирлигибиз гележек учун да маслагьатлы»

Тажутдин Бижамов: «Бугюнгю бирлигибиз гележек учун да маслагьатлы»


Гьар къайсы миллетни къысматында да гёрмекли агьвалатлар, белгили девюрлер болмай къалмагъан. Макътавлу къумукъ халкъны тарихи де бай ва теренде. Шо да гьалиги заманны наслуларына уьлгю ва къудратлы ругь, гюч береген сынав болгъанны сюесен. Неге тюгюл де, шолайлыкъда наслулар бир-бирине байлана ва оьз къысматын ясай гелегени гьакъ.

Шоланы сыдырасында бизин охувчуларыбызгъа генерал-лейтенант Тажутдин Бижамовну аты да яхшы танывлу десек, янгылыш болмас. Неге десегиз, ол оьз яшавун жаваплы оьр пачалыкъ къуллукъларда оьтгерген ва жамият ишлени актив кюйдеги ортакъчысы да дюр.

Бизин мухбирибиз «Ёлдашда» къонакълай болгъан Тажутдин Тагьирович булан ёлукъгъан ва лакъырлашгъан. Газетибизни охувчуларына шо лакъырлашыв тёбенде бериле.
Зарема Жанхуватова:  «Бу конкурсланы бек агьамияты бар»

Зарема Жанхуватова: «Бу конкурсланы бек агьамияты бар»


Газетибизни алдагъы номеринде эсгерилип гетгени йимик, Магьачкъалада 11 номерли гимназияда оьтгерилген «2017 -нчи йылны ана тилден лап яхшы муаллими» деген X   республика конкурсунда З.А. Жанхуватова   уьстюн гелген. Булай конкурслар арт вакътилерде республикада гьар йыл оьтгериле. Шону аслу себеплеринден бири бугюн ана тиллени айланасында тувулунгъан гьалны къолайлашдырмакъ, оланы гюнден-гюн азман бола барагъанлыгъын токътатмакъ, тиллени сакъламакъ, болгъан чакъы абурун артдырмагъа къаст этмек, оьсдюрмек, жамият яшавну гьар тюрлю тармакъларында къолламакъ учун имканлыкълар болдурмакъ болуп токътай.

Конкурсда Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факультетини кафедрасыны ёлбашчысы, филология илмуланы кандидаты, доцент Агъарагьим Магьамматович Солтанмуратов да бар эди. Бир башлап огъар биз конкурсну гьакъында бир нече сорав бердик.Супуйну талчыгъы

Супуйну талчыгъы

Мен бу агьлю булан артдагъы йылларда таныш болгъанман. Къурдашыбыз Курбанны уллатасы Шагьсолтан Алаватов француз къаршылыкъда ортакъчылыкъ этгенни билгенде, макъала да яздым, шо язгъанымны китапгъа да салдым. Шо заман Къурбанны анасы Супуй булан да таныш болдум. Ол Хасавюртдагъы 4 номерли школада ана тиллени дарсларын берегенни биле эдим. Ону тиллени сёнюп барагъанына талчыгъагъанын гёрюп, рази де болуп, сонг Супуйну ойларына тынглама сюйдюм.

Бу гезик мен олагъа Супуйну гьакъында язма бардым. Тек Супуй аслу гьалда атасыны гьакъында лакъыр этди.


Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA