Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

ОБЩЕСТВО

Игит шагьар

Игит шагьар

Ленинград къамавдан азат этилгенлигине

 

1941–45-нчи йылларда къамавгъа тюшген Ленинградны якълавчуларыны къоччакълыгъы саялы 1965-нчи йылда, 8-нчи майда Ленинград шагьаргъа «Игит шагьар» деген ат бериле. 27-нчи январ –Россияны макътавлугъуну гюню – Ленинград къамавдан толу кюйде азат этилген гюн гьисаплана.

 

Жамиятны гючю булан

Жамиятны гючю булан

Кёпюр къурмакъ, ёл салмакъ жамиятда макъталгъан ва гьар къайсы ягъындан да уллу  зувап иш деп айтыла. Октябр айны башында Тёбен Жюнгютей юртну территориясыны «Къалбац» деген еринде юртлуланы ортакъ гючлери булан Паравул оьзенден оьтеген кёпюрню къурулушу башлангъан эди. Адам гючлени ва техниканы къоллап, оьзенни ичинден таба уллу быргъылар да салынып, тийишли материаллар да къолланып, кёпюрню къысгъа болжалны ичинде къуруп битдирмеге бажарылгъан.

 

Ёл бойларда низам болдурула

Ёл бойларда низам болдурула


2014-нчю йылны 14-19-нчу ноябринде Дагъыстанны Башчысыны тапшурувуна гёре тюрлю-тюрлю министерликлерини вакиллеринден къурулгъан комиссия федерал ва республика ёлланы айланасындагъы гьалны тергеди. Шолай комиссия Дагъыс­танны Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысыны орунбасары Алексей Гьасанов да булан Хасавюрт районгъа да гелди. Шо заманда белгили болгъан кемчиликлени тайдырма заман да гёрсетилди.

 

«Газетни борчу – пикру тувдурмакъ»

«Газетни борчу – пикру тувдурмакъ»


«Газетибиз милли масъалалагъа немкъорай янашамы» деген баш булан Фейсбукда бизин газетни айланасында юрюлеген пикру алышдырывлагъа гёре ачыкъ кагъыз январ айны 16-сында чыгъарылгъан эди. Шондан сонг шо ачыкъ кагъыз Фейсбукдагъы «Кумыкский протест», «Ёлдашлыкъ» деген группаларда, олай да «Ёлдаш» газетни сагьифасында ерлешдирилди. Биз къаравуллагъан кюйде, эсгерилген ачыкъ кагъызгъа Интернетни къоллавчуларыны кёплери сесленди.

 

САВЛУКЪ ДА САЙЛАМЛЫЛАГЪАМЫ?

САВЛУКЪ ДА САЙЛАМЛЫЛАГЪАМЫ?

Артдагъы йылларда уллу шагьарларда да, гиччи юртларда да, гьатта отарларда да узакъ йылланы боюнда къолланып турагъан савлукъ сакълавну идараларын  ярашдырывгъа, оланы янгы биналарын къурувгъа бир къадар агьамият берилегенин бирев де инкар этмеге болмай. Тек  янгыз бизин республикада тюгюл, савлай  уьлкени оьлчевюнде де, ватандашланы бары да къатлавларына бир йимик тийишли медицина къуллукъ  этиле, чинкдеси, шо тармакъгъа таман чакъы акъча маялар бакъдырыла демеге бажарылмай.

Тахшагьарны орамларында низам бузула

Тахшагьарны орамларында низам бузула


Магьачкъала шагьарны орамларында болагъан хатабалагьлар 2014-нчю йылда 20 процентге кемиген. Буса да, гёрюлеген чаралагъа да къарамайлы, ёлларда болагъан транспорт булан байлавлу гьал къоркъунчлу даражада къалып тура. 2014-нчю йылда болгъан авур хатабалагьлар 2013-нчю йыл булан тенг­лешдиргенде 9,2 процентден 12,8 процентге артгъаны шогъар шагьатлыкъ эте.

ТОБУКЪДАН ТУРУП, ЭТЕГИНДЕН ОЬБЕРДЕЙ...

ТОБУКЪДАН ТУРУП, ЭТЕГИНДЕН ОЬБЕРДЕЙ...

«Уллуланы аяйыкъ! Олар халкъыбызны алтын хазнасы, ругь байлыгъы, тюгенмес гьакъылы…» Шу калималаны  нече-нече эшите гелгенбиз. Озокъда, шону гьакъ-гертилигин бирев де инкар этип болмайдыр. Гьар миллетге де,  инг башлап, оьзлени уллуларына янашагъан кююне къарап къыймат берегени де негьакъ тюгюлдюр. Шо якъдан алгъанда, къумукълагъа не уялма, не илыкъма себеп ёкъ. Гьар къумукъ ожакъда, гьар къумукъ тухумда узакъ оьмюр сюргенлеге, тамазалагъа даим абур-сый этиле гелген. Уллу чагъына етишген адамны оьмюрю токъсандан, юзден оьтген буса чы, ол савлай юртну оьктемлиги болуп токътай.

ИШНИ ЁРУКЪЛАШДЫРМАКЪ УЧУН

ИШНИ ЁРУКЪЛАШДЫРМАКЪ УЧУН

Бу йылны башындан, демек, январ айны 12 -синден тутуп, 18-не ерли Магьачкъала шагьарда «Такси» деген ахтарыв-профилактика чара юрюлген. Эсгерилген чара гетген йылны ахырында, сентябр айны 1-нден тутуп, оьзюне «Таксини гьа­къында» деп айтылагъан 69 номерли федерал закон къабул этилип, бу йылны январ айыны башындан ону бир-бир гесимлери гючге гийирилгенликге гёре оьтгерилген. Шо закон булан  тийишли ихтиярлары ёкъ кюйде ва ачыкъ  иш юрютеген  таксини бир-биринден не йимик башгъалыгъы болмагъа тарыгъы мекенлешдирилген.

Жамалюсуп Межитов:

Жамалюсуп Межитов:

«Тишлени аявлап сакълагъыз»

 

Йыллар бою инсанны яшавуна оьзюню айрыча таъсирли ренкин къошуп, ону оьзюню арбасына миндирип алып айланагъан бир малайиги бола буса, о да ону касбусудур деп эсиме геле. Касбулар эки тюрлюге бёлюне. Бири – оьзюне сююнч гелтирегени. Башгъасы – гишиге сююнч гелтирегени. Эки де ёлну кютеген касбулар да, аз буса да, ёлугъа.

Маъналы оьмюр сюрген адам

Маъналы оьмюр сюрген адам


Шихшабек Шихшабековну яшав ёлу ол оьрюм чагъында оьзю умут этеген кюйде болмагъан. Огъар даим оьр-энишли сокъмакълардан ёл салмагъа тюшген. Бугюнлерде 76 йылны боюнда юрюген ёлунда токътап, артгъа бурулуп къарагъанда, ону юрегине шо ёллардан негьакъ юрюгенмен деген ой гелмей.

ДАГЪЫСТАНГЪА ОНЧА РАЙОН ТАРЫКЪМЫ?

ДАГЪЫСТАНГЪА ОНЧА РАЙОН ТАРЫКЪМЫ?

Пачалыкъ къуллукъланы лап оьр канзилеринде олтургъанларындан тутуп, кёкдеги юлдузланы тизимине гёре гележек къысматыбызны аян этип береген палчылагъа ерли, 2015-нчи йыл къыйын йыл болажакъ дейлер. Тынч болмажагъын, оьзге затланы айтмагъанда, янгыз  базарлардагъы  ва тюкенлердеги «къутургъан» багьалагъа къарасанг да, англама къыйын тюгюл. Гьатта орамларда увакъ савдюгер этеген апайлар да оьзлер сатагъан гюлайлан урлукъну багьасын гётергенин долларны артгъанлыгъы булан байлама къарайлар. Олар чы недир, белгили бир-бир экспертлер де бютюн экономиканы акъсама башлагъанын, Американы акъчасыны къыйматы гьатдан озуп гётерилгенинден гёрелер. Шогъар къошуп, дюнья базарларда багьасы тёбен тюшген напны да эсгерелер.

Къувунлу гьал булан байлавлу ойлар

Къувунлу гьал булан байлавлу ойлар


Артдагъы вакътилерде Европаны гьар тюрлю уьлкелеринде бусурманлар булан байлавлу кёп тюрлю агьвалатлар болуп тура. Шо гьал, озокъда, адамны ойлашмагъа борчлу эте.

Къазманы тюнегюню ва бугюню

Къазманы тюнегюню ва бугюню

МАЪЛУМАТ:

 

Элмурат Жамалдинович Атлыев 1970-нчи йылда Къазмада тувгъан. Юртдагъы орта школаны битдирген, сонг Совет Армияны сыдыраларында къуллукъ этген.  Кёп йыллар далапчылыкъ булан, сонг сабанчы хозяйство къуруп ишлеген. Магьачкъаладагъы ёлбашчылыкъны ва бизнесни институтун битдирген, экономист. 2010-нчу йылда юртлулары Элмуратны юртну башчысы этип сайлагъан.


 

 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA