Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

ОБЩЕСТВО

Агьвалат болгъан ерден

Агьвалат болгъан ерден


Халкъыбыз арта, топуракъларыбыз?..

    Белгили болгъан кюйде, Къаягент къорукъда уллу ва гиччи 14 юрт ерлешген. Шоланы арасында Къаягент районда чы нечик де, гьатта савлай Дагъыстанда лап да уллу ва оьзюнде кёп адам яшайгъан юртларыбызны бириси санала. Демек, мунда яшай­гъанланы умуми санаву бугюнлерде 12 мингден айлангъан.

Ихтияр бизин къолубузда

Ихтияр бизин къолубуздаЖамиятыбыз тарыкълы ерде сёйлеп уьйренсе...


    Пачалыкъны законлары гьар-бир яшав масъалаланы чечивюню тюз ёлларын гёрсетсе де, тек шоланы яшавгъа чыгъарма борчлу гьакимлер,  оьзлени пайдасын алгъа салып, тюзсюзлюклер этеген гезиклер аз ёлукъмай. Шолай гьал янгыз бир адамгъа бакъгъан якъда йиберилсе, биз ону гьайын этип, онда-мунда урунуп чечип де къоябыз. Тек чинк де яманы, олай ишлер бир юрт яда район булан байлавлу масъалаланы чечивюнде йиберилген гезиклерде, юрегинг эки якъдан яллай. Бир янындан, йиберилген къыйыкъсытывгъа, бириси янындан буса (инг аччы тиеген яны), о тайпа къыйынлыкъланы алдын алма къайратлы жамият ёкълугъуна талчыгъасан.
    Мен англайгъан кюйде, бизин Бабаюрт районгъа ва шону къумукъ юртларына бакъгъан якъда йиберилген тюзсюзлюклер Дагъыстанны Гьукуматыны 2014-нчю йыл чыкъгъан къарарлары да таъсир этди демеге ярай. Шолар Бабаюрт районгъа «басма» болагъаны айрыча эс этиле.
Илму сапардан биринчи къарлыгъачлар

Илму сапардан биринчи къарлыгъачлар


    2010-нчу йылны август айыны битеген гюнлери. Тифлис шагьар атланавуллу, янгы школаны битген яшёрюмлени сююмлю ва исси къаршылады. Бакюден гелеген поездни алдына бу яшланы аталарыны къонакълары чыкъгъан эди. Салим, Камал ва Гьажимурат Сунгуровлар Иване Джавахишвилини атындагъы Тбилиси пачалыкъ университетге охума тюшме мурат булан гелгенлер. Шо гюнлер бютюн дюньягъа кавказ тиллерине багъышлангъан, оьзюню илму ахтарыв ишлери булан белгили болгъан академик Михаил Курдиани: «Мен де ва Грузия да дёрт улангъа – наслубузгъа бай болдукъ!» – деп бек сююнгенин аян этген болгъан.

Жамиятны оьсювюню ёллары белгиленген

Жамиятны оьсювюню ёллары белгиленген


        Гетген жума Буйнакск районну администрациясында Дагъыстанны Башчысыны ДР-ни Халкъ Жыйынына Чакъырыв кагъызын арагъа салып ойлашывгъа багъышланып районну активи булан жыйын оьтгерилди. Шону ишинде Дагъыстанны  промышленност, сатыв-алыв ва инвестиция министри Ю. Умавов да ортакъчылыкъ этди.

14 авлетни уллусу – Батырмурза

14 авлетни уллусу – Батырмурза                     Янгыз жинаятчылар булан ябушуп турмагъан...

    Эндирейден кёп-кёп белгили адамлар чыкъгъан. Юртдан чыкъгъан асгербашчыланы, тарихчилени, алимлени, язывчуланы гьакъында кёп айтылгъан. Шолай да, Эндирейден оьзлени жанын ва къанын аямай дегенлей халкъны аманлыгъын сакълап ишлегенлер де кёп бар. Шоланы бириси – милицияны подполковниги Батырмурза Измудинович Идиков.

«РАЙОНДА ЯШАЙГЪАНЛАНЫ КЪУЛЛУКЪЛАРЫН ЗАМАНЫНДА КЮТЕБИЗ»

«РАЙОНДА ЯШАЙГЪАНЛАНЫ КЪУЛЛУКЪЛАРЫН ЗАМАНЫНДА КЮТЕБИЗ»


    Гьажи Абдулкъадырович Къаннавуров – «Дагтехинвентаризация» деген пачалыкъ унитар предприятиени Хасавюрт райондагъы филиалыны директору. Ол 1979-нчу йылда Хасавюртда тувгъан. 2004-нчю йылда Дагъыстан пачалыкъ университетни пачалыкъ муниципал управление факультетин битдирген. Район техинвентаризация къуллугъунда 1999-нчу йылдан тутуп ишлей. 2009-нчу йылдан тутуп БТИ-ни район филиалыны директору.

«Ортакъ иш учун жаны авуртагъанлар аз болгъан»

«Ортакъ иш учун жаны авуртагъанлар аз болгъан»

    Бабаюрт районну уллу юртларыны бириси Хамаматюртну гьакъында аз айтыла, аз языла. Айтмагъа, язмагъа зат ёкълукъдан тюгюл, юрт оьзю арекде ерлешгенликденми яда адамларыны саламатлыгъынданмы – айтма къыйын. Балики, эки де себепдендир.
    Хамаматюртлу Бадир Шагьболатович Гьажимуратов бютюн  оьмюрюн ерли школада яшлагъа билим беривге ва тарбиялав ишге багъышлагъан. Ишлей туруп, Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факультетин де битдирген. Бугюн ол пенсияда болса да, бош турмай: юртлу Уллу Ватан давну ортакъчыларыны списогун (сиягьын) этип, суратларын жыйып тура. Дагъы да ол газетлеге макъалалар яза. Ата юртуну яхшысын да, яманын да биле. Яхшысына сююне, яманына талчыгъа. Хадиргюн тувгъур, Хамаматюртну гьакъында шолай адам булан сёйлемей, ким булан сёйлеме герек эдик дагъы?!
Оьзденлик деген недир?

Оьзденлик деген недир?    Эки йыл алдын биз айтылгъан оьзден тухумну вакили 90 йыллыкъ Даниял Апашев булан «Оьзденлик деген недир?» деген темагъа ла­къырлашып, газетибизде чыгъаргъан эдик. Бу гезик белгили муаллим-алим, 8 китапны автору, капиркъумукълу Магьаммат-Гьанипа Акаев булан шо теманы узатабыз.

Гьарун – асгер врач

Гьарун – асгер врач


    Гьар адам оьзюне ювукъ болгъан ёлну танглай: бирев доктор бола, бирев яшлагъа билим бере, бирев буса юрт хозяйствода загьмат тёге. Шолар, эришивсюз, инсан учун лап да герекли касбулар деп де ойлашаман. 
«Бу якъларда гиччи ялгъан юрюлмей!..»

«Бу якъларда гиччи ялгъан юрюлмей!..»


        Яшав алгъа юрюген сайын, сёзню гючю тая бара. Уллу трибуналардан айтылагъан да, акъ кагъызгъа язылагъан да арив сёзлер кёп, тек оланы гючю ёкъ. Гючю ёкъ, неге тюгюл де уллу сёзлер кёбюсю гезик­лерде ялгъан болуп чыгъа. 103 йыл яшап оьлген яхсайлы Моллакъагъа: «Политика деген недир?» – деп сорагъанда, ол: «Ярашдырылгъан ялгъан!» – деп жавап берген дей.

Завур Омаров:

Завур Омаров:


        «Аслу мурат – яшёрюмлени иш булан таъмин этмек»

   
Ер юзюнде парахатлыкъны ва аманлыкъны шартларында оьмюр сюрмек учун амалгъа гелген гьар тюрлю асил ва асувлу касбуланы санавун токъташдырма да къыйын. Шолар кёп ва барысы да бир йимик тарыкълы. О саялы да гьар ким оьзю ушатагъан касбуну тангласын учун масъала бугюн итти кюйде салына.  Тек не этерсен, шогъар да къарамайлы, гьалиги заманда бизин айлана ягъыбызда давчуланы-террорчуланы, жинаятчыланы ёлуна тюшеген саякъ, хасмуш тайпалар да къаршылашмай тюгюл. Шолайлыкъда, уручулукъ, тонавчулукъ, бирев-биревге оьч­люк жамиятны ва пачалыкъны оьсювюне чатакъ салагъаны, айынма къоймайгъаны гьакъ.

   
ОЬЗ ЭЛИНДЕ УЛТАН БОЛМА СЮЙМЕЙДИР...

ОЬЗ ЭЛИНДЕ УЛТАН БОЛМА СЮЙМЕЙДИР...


    Газетлени бетлеринде ерлешдирилеген макъалада, гиччи-уллу болсун, башгъа тюгюл, санавлар гьатдан озуп кёп буса, охувчу  учун нече де ялкъывлу боладыр. Тек мен гётереген масъалада, нечакъы къаст этсем де, санавлардан къачып, янгыз  умуми сёзлер булан дазуланып къалма кюй ёкъ. Гьатта шолар болмаса, герти гьалны гёз алгъа гелтирме де бажарылмайдыр.

Анел Забитова:

Анел Забитова:

        
            Савлукъ сакълав тармакъда 2006-нчы йылдан берли милли проектлени аслу программаларын яшавгъа чы­гъара туруп, уьлкеде кёп иш этиле геле. Бизин рес­публиканы районларында, шагьарларында шо вакътиден берли медицинаны сан янын гётеривге айрыча агьамиятлы тергев берилегени гьис этилме башланды. Янгы район поликлиникалар, участка больницалар, врач амбулаториялар, фельд­шер-акушер пунктлар ва оьзге тюрлю савлукъ сакълав идаралар ачыла, янгы биналар ишлене, медицина къураллар, медтехника алына, тармакъны гётерив ёлда оьзге ишлер де этиле.

«Алевдин булакъ»

«Алевдин булакъ»    Дюньяда сувдан сыйлы зат ёкъ десем, ялгъан болмасман деп эсиме геле. Сув болмаса, не адам, не гьайван, не де оьсюмлюк яшап болмай. Дюнья шарны кёп ягъы  сув буса да, ичеген сув алтынгъа тенг ерлер  кёп бар.

 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA