Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Россияда биринчилей |

Бизин уьлкени тахшагьары Москвада яшайгъан дагъыстанлы Эрадил Тенгизов Россияда биринчилей болуп Интернетде «Ethnoschool» деген мил­ли тиллени онлайн-школасын ачгъан. Ол мухбирлеге берген баянлыгъында шо проект бизин уьлкеде яшайгъан халкъланы милли тиллерин сакъламакъ учун яшавгъа чыгъарылагъаны гьакъда эсгерген.


– Мен миллетиме гёре – ногъайлыман. Оьзюм де дёрт яшны атасыман. Бизин агьлю Москвада яшай. Мен тувгъан ерлеринден йыракъда яшайгъанлар оьзлени ана тилин нечик сакъламагъа болагъаны гьакъда кёп ойлашгъанман. Онлайн-школаны ачылывуна байлавлу мени сиптемни оьзге миллетли мени танышларым да якълады,– деген ол.

Ону сёзлерине гёре, 2017-нчи йылда Россияда яшай­гъан 19 тюрлю халкъны милли тиллерине байлавлу онлайн-курсланы гьазир этип юрютмеге гёз алгъа тутула. Бугюнлерде эсгерилген школада ногъай, къумукъ, авар, дарги, лак, лезги тиллерден дарслар юрюлюп тура. Шону булан бирге, буссагьатгъы вакътиде мычыгъыш, ингуш, къарачай, балкъар, абазин, адыгей, осетин тиллени уьйренмеге иштагьлылар ахтарылып тура. Гележекде Россияны фин-угор ва тюрк тиллерин уьйренивге байлавлу курслар юрюлежек деп де къаравуллана.

– Биз гьалиги шартлагъа жавап береген къураллар булан пайдаланып, Интернетден таба дарс беривчюню ва тилни уьйренеген адамны бир-бири булан къатнавун болдурабыз. Шолайлыкъда, дарс беривчю янгыз шо тилге хас авазланы айтмагъа, шону булан бирге, тилни уьйренеген адамны гьар тюрлю соравларына жаваплар бермеге имканлыкълар яратылгъан, – деп англатывлар берген ол дагъы да.

Ол айрыча эсгергени йимик, буссагьатгъы вакътиде дюньяда 136 халкъны тили ювукъ вакътини ичинде тас болмагъа бола. ЮНЕСКО-ну сайтында ерлешдирилген тас болувну къоркъунчлугъу тувулунгъан тиллени Атласы шону исбатлай. Россияда шолай къоркъунчлукъ 20 тилни уьстюнде токътагъан. Шо тиллер буссагьатгъы вакътиде «оьлген» деп гьисаплана.

XXI асруда дюнья оьлчевюнде болуп турагъан алмашынывланы гёз алгъа тутгъанда, гьар халкъны ана тилин, янгыз олагъа хас милли маданиятын торайып гелеген наслулар учун сакълавну ва камиллешдиривню масъаласыны агьамиятлыгъы оьзлюгюнден англашылып къала. Шо масъалаланы бирлерин чечив эсгерилген проектни алдына салынгъан борчлардан гьисаплана. Проектни гьакъындагъы толу маълумат булан www.ethnoschool.ru сайтда таныш болмагъа бажарыла.

Бизин мухбирибиз.Количество показов: 72

Комментарии (1)

30.05.2017 19:12:40
hyoepiglottidean Bernhardt gastroenteroanastomosis elephant leg capsula articularis cricothyroidea functional orthodontic therapy crista fenestrae cochleae  <a href=<a href="http://www.tee-2-green.com/aties/costm>;http://www.tee-2-green.com/aties/costm<;/a>" rel="nofollow">http://www.tee-2-green.com/aties/costm>;http://www.tee-2-green.com/aties/costm<;/a></a>;  detrition glycol attached cranial section frontal section compartment for uncoupling receptors and ligands (CURL) LasГЁgue test dancing choreaВозврат к списку

 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA