Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Культура

 ЯШЛАР ДА СЮЮНЕЖЕК

ЯШЛАР ДА СЮЮНЕЖЕК


Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ.

Къаягент район.


Яшлар каникуллагъа гетгенден пайдаланып, кёбюсю школаларда гьар йыл ярашдырыв ишлер юрюле. Шо ишлени биревлер тез башлай, биревлер, гьар тюрлю себеплер арагъа чыгъып, геч башлай. Август айны орталарында буса школаланы янгы йылгъа гьазирлигине къыймат бериле.
«Мурадым–касбумну абурлайгъан этмек»

«Мурадым–касбумну абурлайгъан этмек»


Баянлыкъны алгъан

Яраш БИЙДУЛЛАЕВ.Дагъыстанны халкъ артисти Магьамматкамил Жабукъов бу йылны башында А-П. Салаватовну атындагъы Къумукъ музыкалы-драма театрдагъы берекетли гьаракаты учун Дагъыстанны Гьукуматыны Гьюрметлев грамотасы булан савгъатланды. Артдагъы гюнлерде халкъ артистибиз М.Жабукъов редакцияда да болду. Мени биринчи соравум ол театргъа нечик гелгенни гьакъында эди.Борагъан хорну уьстюнлюклери

Борагъан хорну уьстюнлюклери


Гюйдюрмес районну Борагъан юртундагъы «Маданият уью» деген пачалыкъ идарасында «Яшлыкъны океаны» деген алышынып йырлайгъан коллектив 2015-нчи йыл къурулгъан буса да, аз заманны ичинде оьзюн уьлгюлю ва яратывчу коллектив гьисапда танытмагъа бажаргъан. Хыйлы район ва республика шатлыкъларда, конкурсларда уьстюнлю кюйде ортакъчылыкъ этген.

Халкъара фестиваль арив оьтдю

Халкъара фестиваль арив оьтдю


31-нчи майдан 6-нчы июнгъа ерли Дагъыстанда «Горцы» деген фольклорну ва адатлы милли маданиятны YII халкъара фестивалы оьтгерилди. Бу фестиваль Дагъыстанны Башчысыны якълаву булан юрюлдю. РФ-ни ва ДР-ни маданият министерликлери, халкъ яратывчулукъ уьйлери, ЮНЕСКО-ну ишлерине къарайгъан комиссияны бёлюгю ва Магьачкъаланы администрациясы фестивальны къурумлу кюйде оьтгерди. Фестивальда Буйнакскиден, Хасавюртдан, Дербентден, Къызлардан, Магьачкъаладан ва районлардан уллуланы, яшланы фольклор, хореография ансамбллери ва тыш пачалыкълардан гелген ансамбллер ортакъчылыкъ этди.
ТЮРК ДЮНЬЯСЫНЫ АДАБИЯТ ЯРЫШЛАРЫ ОЬТГЕРИЛЕ

ТЮРК ДЮНЬЯСЫНЫ АДАБИЯТ ЯРЫШЛАРЫ ОЬТГЕРИЛЕ


Бу 2016-нчы йыл Тюрк Дюньясыны Магьмут Къашгъарлыны атындагъы башлапгъы адабият ярышлары оьтгериле.

Ярышланы къурувчулары – Аврасия Язывчулар бирлиги ва ТЮРКСОЙ къуруму.Къонакъланы ашы да, къашы да булан къаршыладылар

Къонакъланы ашы да, къашы да булан къаршыладылар


Гетген жума Магьачкъаладагъы Дослукъну уьюню алдында къардаш Азербайжан Республиканы гюнюн белгилейгенни билгенде, бек арив къужурлу байрам болар деген ой булан шо ерге алгъасап етишдим. Тюзю, мен баргъанда,   адамшавлу халкъ жыйылып битмеген эди. Азербайжанлы макъамлар чалынгъанда буса, гюп-гюп болуп адамлар гелме башлады. Байрам башлангъанча, ону оьтгерме бойнуна алгъанлар булан къысгъаракъ лакъырыбыз болду.
Сурат этивню пагьмулу устасы

Сурат этивню пагьмулу устасы


Оьтген сонгугюн Магьачкъалада, Къумукъ театрны бинасында Дагъыс­танны ат къазангъан художниги Арслангерей Акавовну сурат выс­тавкасы ачылды. Мунда къумукъ интеллигенцияны вакиллери, алимлер, художниклер, актёрлар, журналистлер, А.Акавовну яратывчулугъун билегенлер, сюегенлер жыйылгъан эди.Савбол, школа!

Савбол, школа!25-нчи майда Дагъыстанны школаларында ахырынчы зенг къагъылды. Минг­лер булан охувчу яшлар ва къызлар орта билимлеге ес болуп янгы яшавгъа абат ала. Шо гюн биз Кахулайдагъы орта школада болдукъ. Абзарына гиргендокъ, гиччирек бавда гюллер гесип турагъан школаны директору Магьаммат Ихласов булан саламлашдыкъ.

–Къурувчулар шу гиччирек ойтанны КАМазлар булан гелтирип, сазбалчыкъдан толтуруп къойгъан эди. Кюйлевючлер тёге туруп тереклер, гюллер оьсеген этгенбиз. Гьаракат этмесе, бав болмас. Бу гюллер де ахырынчы зенгибизге арив къыйыша,–деп, ол кабинетине чакъырды.
Йырчы Къазакъ арабызда яшай

Йырчы Къазакъ арабызда яшай


Адатлы кюйде гьар йыл май айны ортасында тенги ёкъ шаирибиз Йырчы Къазакъны гюнюн белгилейбиз. 17-нчи майда шаирибизни Магьачкъаладагъы эсделигини алдына кёп халкъ жыйылды. Къумукъ интеллигенцияны вакиллери, алимлер, Дагъыстанны бары да миллетлерини шаирлери, язывчулары, шагьарлардан, юртлардан гелген охувчулар, муаллимлер Йырчы Къазакъны гюнюн белгилеме гелгенлер.
Къурчакъ театр, яхшы ёл!

Къурчакъ театр, яхшы ёл!


Оьтген асруну 50-нчи йылларында Къумукъ театрда яшлар учун спектакллер гёрсетеген къурчакъ театр болгъан. Артдагъы йылларда да ону янгыртма герек деген пикрулар, ойлар халкъ арада юрюлюп турду.
Ана тиллерден – олимпиаданы натижасы

Ана тиллерден – олимпиаданы натижасы


          Гьар йыл Дагъыстан Республиканы районларында, шагьарларында ана тилден олимпиадалар оьтгериле. Ана тиллерден ва адабиятдан олимпиадалар охувчу яшланы ана тилге бакъгъан якъдагъы сюювюн артдырывгъа, ону байлыгъына тюшюнювге бир гёрмекли абат болуп токътай. Бу йыл да район ва шагьар оьлчевде биринчи ерлени алгъан охувчулар республика оьлчевде оьтгерилеген олимпиадада ортакъчылыкъ этмеге март айны 14-нде Магьачкъалагъа жыйылды.

«Адабият – мени къысматым»

«Адабият – мени къысматым»Бизин маълумат:

       Адабият тармакъда эллий йыл ахтарыв иш юрютеген профессор Абдулкъадир Юсупович Абдуллатипов къумукъ адабиятны ахтарып, 9 илму китап чыгъаргъан. Къыркъгъа ювукъ филология илмуланы кандидатларын, докторланы тарбиялагъан ва илму ишлерине ёлбашчылыкъ этген. Оланы сыдырасына атасыны ёлун танглагъан къызы Лайла – ДГПУ-ну Дагъыстан адабиятыны кафедрасыны заведующийи ва уланы Рустам да – филология илмуланы кандидаты гире. «Вестник кафедры дагестанской литературы» деген китап жыйымны 9 томуну редактору. Ону булангъы баянлыкъны беребиз. Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA