Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Культура

Яратывчулугъу халкъына багъышлангъан

Яратывчулугъу халкъына багъышлангъан

        Магьтибек Магьтибеков – пагьмулу художник ва рагьмулу адам. Ону уста къолу булан кёп санавдагъы суратлар этилген, белгили адамланы эсделигине скульптура памятниклер къуюлгъан.


        Буйнакск районну Атланавул юртунда тувгъан Магьтибек Магьтибеков пагьмулу художник ва скульптор гьисапда белгили адам. Ол сурат этив саниятгъа кёп яшлай тюшюнген. Школада охуйгъанда да ону арив сурат этме гьюнери бары билине. Ону биринчи суратларына къарап, школадагъы муаллимлери де гележекде ондан пагьмулу художник болажагъын гьис этгенлер.

 

Алим, педагог ва насигьатчы

Алим, педагог ва насигьатчы


Филология илмуланы доктору, профессор Н.Х. Оьлмесовну 80 йыллыгъына

Анадаш къумукъ тилибизни ахтаргъан алимлерибиз аз тюгюл, амма оланы арасында филология илмуланы доктору, профессор Нураммат Хайруллаевич Оьлмесов айрыча ерни тута. Къайсы буса да бир алимни гьакъында сёз чыкъгъанда, кёбюсю гезиклерде ол лайыкълы болгъан илму атлар булан янаша огъар пачалыкъны янындан берилген гьюрметли атлар да эсгерилмей къалмай. Шо ягъындан алгъанда, Н.Х. Оьлмесовну къысматы бираз тамаша: ол оьзюню къаныгъывлу къасты-гьаракаты булан, бир башлап филология илмуланы кандидаты, доцент, сонг филология илмуланы доктору, профессор деген илму атлагъа ес болса да, огъар Россияны оьлчевюндеги чи нечик де, гьатта республикабызны оьлчевюндеги гьюрметли ат да берилмеген.«Аман чыкъдыкъ язбашгъа»

«Аман чыкъдыкъ язбашгъа»


Навруз байрамны къаршылайбыз


Навруз – бырынгъыдан берли бизин ата-бабаларыбыз маъна берип белгилеп гелген байрамларыбызны бири. Бу байрамны янгыз къумукълар тюгюл, оьзге тюрк миллетлер де кёп къужурлу кюйде оьтгерип тургъан. Шо бизин мердешли адатыбызны аслу мурады къышны узатмакъ ва язбашны къаршыламакъ болгъан. Бизде огъар «къышны артын гюйдюрюв» деп айтып да гелген.

Ана тил - сыйлы тил!

Ана тил - сыйлы тил!


Миллетни миллетлигин сакълайгъан гюч, къурал – миллетни тили.

З. Н. Батырмурзаев.Охувчулар – «Ёлдашда» къонакълыкъда

Охувчулар – «Ёлдашда» къонакълыкъда


Алдагъы жума Дёргели юртну 2-нчи школасыны охувчу яшлары ва муаллимлери «Ёлдаш» газетде къонакълыкъда болду. Баш редакторну кабинетинде 6-нчы «А» класны охувчулары шиърулар охудулар.Яллыкъ билмейген алим

Яллыкъ билмейген алим

«Илмугъа багъышлангъан сююв – о

гьакъыкъатгъа къуллукъ этеген сююв.

Шо саялы да юрекни тазалыгъы алим

учун чинк де асил мурат».


Фейербах Людвиг Андреас,

немис философ.
Берекетли ожакъны исивюнде...

Берекетли ожакъны исивюнде...


Адабият Сайкумованы мен яхшы таныймандыр деп эсиме геле. Гиши гёрмес, танымас йимик адам да тюгюл чю дагъы! Ону къарама бою-сою да, гёрме гёлеми де, эренлер сукъланардай этеген ишлери де бар.

Уьйде болсун, ишде болсун, къуллугъу болуп гелген адам булан ол илиякълы сораша, ачыкъ ла­къыр юрюте, мурадын гьазиринде битдирме къарай. Адабиятны танып, ону булан ювукъдан гьаллашгъан адамны къурдашлыгъы оьмюрлюкге болур.


Адабиятны тарихинде асил варислик къойгъан

Адабиятны тарихинде асил варислик къойгъанАгьматхан Абу-Бакарны 85 йыллыгъы белгиленген


Декабр айны 12-синде Рус театрда Дагъыс­танны халкъ язывчусу Агьматхан Абу-Бакарны 85 йыллыкъ юбилейи белгиленген.

Шо эсделик ахшамда Дагъыстанны Башчысы Р. Абдулатипов, Халкъ Жыйынны Председатели Х. Шихсайитов, Гьукуматыны Председатели А. Гьамитов, пачалыкъ, жамият чалышывчулар, билим беривню, инчесаниятны къуллукъчулары, ону яратывчулугъун сюегенлер ортакъчылыкъ этгенлер.

Абдулмежитни тюрлю ренкли гюллери ва гюнлери

Абдулмежитни тюрлю ренкли гюллери ва гюнлери(Шаир А. Межитовну 80 йыллыгъына)

Саламатлыкъ, озокъда, яхшы хасият, ону ким де биле. Бергенни берип, бермегенни тартып алагъанлар Къумукътюзде бир де макъталмагъан. Тек артыкъ саламатлыкъ бизин гьалиги «эдепсизни заманы» дегенлей вакътилерде, аз болсун, кёп болсун, зарал да гелтирмей къоймай деп бир-бирде ойлашагъан кююм бола.


Тил масъалагъа байлавлу  гьакълашывлар...

Тил масъалагъа байлавлу гьакълашывлар...


2016-нчы йылны декабр айыны 26-нчы гюнюнде, эртен сагьат 10-нда, Дагъыстанны пачалыкъ педагогика университетинде оьтгерилген «дёгерек стол» бу гезик, алда да аян этилинген кююнде, «Къумукъ тил: гьалиги гьалы ва оьсювю» деген агьамиятлы темагъа багъышлангъан эди. Шонда буса зал толуп къумукъ интеллигенциябызны лайыкълы вакиллери, муаллимлер, студент яшёрюмлер, ерли муниципал къурулувларыбызны администрацияларыны хас касбучулары ва оьзге ёлдашлар ортакъчылыгъын болдурду.


Таргъу ва Аткъай

Таргъу ва Аткъай


Таргъу тавгъа, «къумукъланы тах юрту» Таргъугъа кёп шаирлер оьзлени макътав шиъруларын багъышлагъан. Шоланы арасында миллет ва инсан дослукъну йыраву, Дагъыстанны халкъ шаири Аткъайны «Таргъу тав – дослукъну таву» деген шиърусу айрыча гёрюне. Шонда шаирни Таргъугъа ва ону тавуна бакъгъан уллу сюювю ва гьасиретлиги сезиле.
«Гюмюш Витязь» – къумукъда

«Гюмюш Витязь» – къумукъда


Белгили экени йимик, эки айны узагъында Москвада «Золотой Витязь» деген халкъара конкурс юрюлдю. Шо конкурсда тыш пачалыкълардан гелген ва Россияны оьзюню де кёп санавдагъы театрлары да ортакъчылыкъ этген. Дагъыстандан шонда режиссёр Скандарбек Тулпаров салгъан баш ролюнда Дагъыс­танны халкъ артисти Имамутдин Акавутдинов ойнайгъан «Записки сумасшедшего» деген моноспектакль ортакъчылыгъын болдургъан. Бу спектакль конкурсда экинчи ерни алгъан ва «Гюмюш Витязгъа» ес болгъан. Шону гьакъында Скандарбек Тулпаров булан лакъыр этебиз.


Марат Акавутдиновну уьстюнлюгю

Марат Акавутдиновну уьстюнлюгю


Гьар къаттыгюн телевидениени «Россия» каналында «Синяя птица» деген бютюнроссия конкурс юрюле. Мунда 5 йылдан 15 йылгъа ерли чагъындагъы яшлар гьар тюрлю жанрларда оьзлени пагьмуларын гёрсете. Гиччипавланы йырлавуна, бийивлерине, чебер охувуна, оьзге пагьмуларына къарап, авзунгну ачып дегенлей тамаша болуп къарайсан.

 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA