Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Политика

Дослукъ ва парахатлыкъ учун

Дослукъ ва парахатлыкъ учун


Октябр айны 26-сында Магьачкъаланы «Пирамида» деген маданият къаласыны залында Дагъыстанны миналы халкъларыны гезикли байрамы оьтгерилди. Шо байрамны гьар йыл оьтгермек 2012-нчи йылны 26-нчы октябринде Дагъыстанны халкъларыны съездинде таклиф этилген. Байрам чараланы мурады – Дагъыстанны халкъларыны арасында дослукъну ва парахатлыкъны болдурмакъ, беклешдирмек.

Ким сайлажагъы мекенлешдирилди

Ким сайлажагъы мекенлешдирилди


Белгили экени йимик, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыны  бираз алда  оьзюню  гезикли сессиясында бизин республикада муниципал къурулувланы башчыларыны сайлавларын оьтгеривню ёругъун арагъа салып ойлашды. Дейгеним, районланы ва шагьарланы гьакимбашчыларын нечик ва ким сайлажагъын мекенлешдирди.   Ачыкълашдырып айтгъанда, бизин республиканы парламентини депутатлары  муниципал къурулувланы гьакимбашчыларын тувра сайлайгъанлыкъны гери урагъан  законну биринчи охувда къабул этди.

АТАНЫ 40 КАГЪЫЗЫ

АТАНЫ 40 КАГЪЫЗЫ


Муцалавулдагъы школаны  военругу Нажмутдин Тажутдинов булан бу гезик ёлукъгъанда, ол магъа эндирейли, давда белгисиз тас болгъан Арсланхан Батырмурзаевни гьакъында хабарлады. Ону уланы Абзагьир булан мен чакъда-чакъда ёлу­гъагъан кююм де бола эди, тек ону атасыны гьакъында бир де лакъырыбыз болмагъан.

Аслу масъала – топуракъ

Аслу масъала – топуракъ


(Къумукъ халкъны съездинден репортаж)

 

Сентябр айны 18-нде къумукъ халкъны милли съезди оьтгерилди. Съездни оьтгерген  къурум комитетни председатели Зайнутдин Сулейманов берген маълуматгъа гёре, съездде 351 делегат ортакъчылыкъ этди. Темиркъазыкъ Осетия-Алания Республикадагъы къумукъ юртдан вакиллер де гелди. Дарги, лезги, орус халкъланы вакиллери де ортакъчылыкъ этди. Амма ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутатлары, гьакимлик къуллукъда ишлейгенлер, алимлер ортакъчылыкъ этмеди деп айтма ярай.

Съездни гюнлюк низамына салынгъан аслу масъала «Къумукъ халкъны жамият-политика ва социал-экономика гьалы гьакъда» эди. Шо темагъа къумукъланы тамазалар советини председатели Абсалютдин Мурзаев доклад этди.

 

Парахатлыкъ миллетлени дослугъуна кюрчюленген

(Ялынлы 1999-нчу йыл) 

Хоншу Мычыгъыш Республикада болгъан  давну гьакъында эсгере туруп, о дав бизин республиканы экономикасына кёп зарал этгени гьакъында белгили. Янгыз экономикабызгъа таъсир этип къоймады, мычыгъыш боевиклер чапгъын этип, тав ва тавтюп районларыбызны авулларын, юртларын бузду. Шо дав оьзюню зараллы таъсири болгъанда йимик, бизин халкъны ругьуну къаттылыгъын, Ватанын якълама гьазирлигин де тергеди.

Агьамиятлы агьвалат

Агьамиятлы агьвалат


Дагъыстанда яшайгъан тюрлю-тюрлю миллетлени 10-вуна сорагъанда, 15-нчи сентябр  Дагъыстанны халкъларыны Бирлигини гюню экенни оланы сегизевю де билмеди ва ону маънасыны гьакъында эшитме де эшитмегени аян болду. Шо саялы о белгили тархны гьакъында англатыв берме токъташдыкъ.

Демократия къайда,биз къайда?

Демократия къайда,биз къайда?


Кёплер биз яшайгъан девюрге демократия девюр дей ва яшавдагъы бары да кемчиликлеге демократланы гюнагьлай. Бир якъдан алгъанда, биз, гертиден де, демократиялы пачалыкъда яшайбыз, неге тюгюл Конституциябыз, законларыбыз демократияны нормаларына асаслангъан деме ярай. Тек бизде о законланы къолланагъан кюю халкъны  рази эте деме къыйын.

Рамазан Абдулатипов:

Рамазан Абдулатипов:


«Алышынывланы халкъ рази къалар йимик оьтгермеге герек»

 

Арбагюн, июль айны 23-нде, «Дагестан» деген пачалыкъ телерадиокомпанияда «Ачыкъ гьакимлик» деген проектини оьлчевюнде тувра эфирде гезикли берилиш болду. Ону барышында Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатипов: «Алышынывланы девюрюнде халкъны инамлыгъын беклешдирив» деген масъаланы айланасында лакъыр юрютдю. Ол телестудиягъа телефон сёйлегенлени, ДР-ни Башчысыны, «Дагестан» деген маълумат агентлигини сайтларына, олай да Р. Абдулатиповгъа социал сетден таба берилген бизин республиканы ватандашларыны кёп тюрлю соравларына жаваплар къайтарды.

Загьит Абдулагьатов:

Загьит Абдулагьатов:


   «Конституциясыз пачалыкъ – зайып пачалыкъ»

 

26 июль – Дагъыстан Рес­публиканы Конституциясыны гюню. Дагъыстанны Конституциясы халкъны яшавунда нечик роль ойнагъан, онда гёрсетилген талаплар яшавгъа чыкъгъанмы, республикада ватандаш жамиятны къурма бажарылгъанмы? Яшавубуздагъы аслу масъалалар Аслу Законда нечик салынгъан ва гётериле? Эсгерилген ва башгъа тюрлю соравлагъа Россияны илмулар академиясыны Дагъыстандагъы илму центрыны илму къуллукъчусу, философия илмуланы кандидаты Загьит Абдулагьатов бизин мухбирге жаваплар берген.

Совет гьакимлигини пайдасы ва заралы

Совет гьакимлигини пайдасы ва заралы

1920-нчы йылда Дагъыстанда совет гьакимлиги токъташдырылып, ону биринчи гьукуматыны ёлбашчысы да къумукъ Жалалутдин Къоркъмасов болгъаны – тарихде белгили агьвалат. Янгы гьакимлиги учун  аслу гьалда  Тюзде  яшагъан къумукълар ябушгъан буса да, Ж.Къоркъмасовдан сонг, бугюнге ерли дагъы къумукъ Дагъыстанны ёлбашчысы болмагъаны да тамаша тие. Аслу экономика, политика агьвалатлар да, нече тюрлю экспериментлер де тюзде оьтгерилип, янгы низам бизин халкъгъа башгъалардан эсе артыкъ таъсир этген. Шо таъсирни де, тенглешдиргенде, пайдасындан заралы артыкъ болуп чыгъа.

ФРАНЦУЗ КЪАРШЫЛЫКЪНЫ ОРТАКЪЧЫСЫ

ФРАНЦУЗ КЪАРШЫЛЫКЪНЫ ОРТАКЪЧЫСЫ

Дав йыллар ари гетген сайын, шонда къоччакъ кюйде дав этгенлени хабарларын эшитип, бек гьайран боласан. Айрокъда олар оьсюп гелеген яшёрюмлеге тамаша тие.

         Хасавюрт районда бугюнлерде Уллу Ватан давну 9 ортакъчысы сав, олардан да яртысы ятывда.

Акъгъа къара демейик

Акъгъа къара демейик

Дослукъ – уллу берекет. Дослукъ, татывлукъ бир-биревге тергевлю ва гьайлы янашывда тува ва эки де якъгъа уллу иш гьалал ва берекетли къуллукъ эте. Айрокъда миллетлени арасындагъы гёзел дослукъгъа ва татывлукъгъа айрыча тергевлю болмагъа тюше. Бизин Дагъыстан, Кавказ, гьатта Россия йимик кёп миллетли эллерде миллетлени арасындагъы дослукъну гёзюбюзню бебейидей аявлап сакълама герекбиз. Миллетни гьар члени, айрокъда ёлбашчылары (атолулары) шо масъа­лагъа айрыча тергевлю болмагъа гереклер.

Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA