Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Политика

ДР-ни Халкъ Жыйыныны гезикли сессиясы

ДР-ни Халкъ Жыйыныны гезикли сессиясы


Хамисгюн, апрель айны 27-синде, Магьачкъала шагьарда Дагъыс­танны Халкъ Жыйыныны гезикли сессиясы оьтгерилди. Ону ишинде ДР-ни Гьукуматыны министрлери, федерал ва республика къурумланы, политика партияланы, жамият бирлешивлени ва пачалыкъ маълумат къуралларыны вакиллери ортакъчылыкъ этди.Асгер къуллукъгъа язбашгъы чакъырыв

Асгер къуллукъгъа язбашгъы чакъырыв

  

Апрель айны 3-нде Дагъыстан Республиканы Военный комиссариатында ДР-ни Военный комиссары Дайитбек Мустафаев булан РФ-ни Савутлу Гючлерине гезикли чакъырыв башлангъанлыкъны гьакъында ёлугъув болду.


Сувтюп гемечилени гюню белгиленген

Сувтюп гемечилени гюню белгиленген

Март айны 19-нда Ватан давну уллу музейинде дагъыстанлы, Совет Союзну Игити, Къызылюлдузлу Темиркъазыкъ флотну сувтюп гемелерини дивизионуну командири Магьаммат Гьажиев тувгъанлы 110 йыл битегенликге багъышлангъан уллу жыйын болгъан. О чараны Россия Федерацияны Президентини янындагъы Дагъыстан Республиканы даимлик вакили «Морское братство – нерушимо» деген халкъара жамият патриот къурум булан бирликде ва Магьаммат Гьажиевни эсделик фонду онгаргъан.


Бойтатавул

Бойтатавул


Алдын ерли халкъ юрт къурагъанда, явгъа къамалма тынч болсун учун, онгайлы ерлени ва сув гелеген топуракъланы сайлай болгъан. Боташюртну къурагъанлар Яхсай сувдан сув алма сюйген ва шо себепден, оьрге барып, 4–5 чакъырым арекде татавулну къазма токъташгъанлар. Шогъар да Бойтатавул деп ат такъгъанлар. Сув юрюйген ерлени билмек учун олагъа инженер усталыкъ да къайдан гелген?Яш асгерчилени гьаракаты баш ала

Яш асгерчилени гьаракаты баш ала


Савлай уьлкеде яшланы арасында «Юнармия» деген бютюнроссия асгер-патриот гьаракаты баргъан сайын гюч ала бара. Шо гьаракат гетген йыл РФ-ни оборона министри С. Шойгуну сиптечилиги булан арагъа чыкъгъан.


ДР-ни Халкъ Жыйынына Чакъырыв кагъызны гьакъында

ДР-ни Халкъ Жыйынына Чакъырыв кагъызны гьакъында

–Дагъыстанны Башчысыны гьар йыллыкъ Чакъырыв кагъызы республиканы яшав гьалын белгилейген документ гьисапда болуп къалмай, Дагъыстанны оьсюв ёлун да белгилей. Онда республиканы гьар тюрлю гьакимлик къурумларыны алдына салынгъан борчлар, жамият-политика ва социал-экономика гьал анализ этиле, – деген ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Х.Шихсайитов.


ДАГЪЫСТАННЫ БАШЧЫСЫНЫ ЧАКЪЫРЫВ КАГЪЫЗЫ

ДАГЪЫСТАННЫ БАШЧЫСЫНЫ ЧАКЪЫРЫВ КАГЪЫЗЫ


Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатипов, итнигюн, февраль айны 6-сында, ДР-ни Халкъ Жыйыныны алтынчы сессиясыны барышында гьар йыллыкъ Чакъырыв кагъызын (гьисап беривюн) малим этди.

Сталинград учунгъу ябушувланы тарихи маънасы

Сталинград учунгъу ябушувланы тарихи маънасы

Февраль айны биринчи гюнлеринде биз Уллу Ватан давну йылларында Сталинград учунгъу ябушувланы эсге алабыз. Экинчи дюнья давунда болгъан ябушувлардан берли 70 йыллар оьтген буса да, шо Ватан давну барышын алышдыргъан оьжетли ябушувланы бириси гьисапда бугюн де белгили агьвалат гьисапда эсде къалгъан.


Юзйыллыкъ ёлубузда

Юзйыллыкъ ёлубузда

«Ёлдаш» деген ат булан къумукъ газетни биринчи номери 1921-нчи йыл июль айда чыкъгъан. Газетге редактор гьисапда Дагъыстанны Пачалыкъ къурулувуну башында токътагъан Желал-Эт-Дин Къоркъмасов къол салгъан. Тек бу газетни башгъа атлар булан алда чыгъып тургъан толу ихтиярлы тарихи де бар. «Мусават» («Тенглик»), «Заман» (1917), «Ишчи халкъ» (1918), «Ал байракъ» (1920-1921йй.). Газетибиз наслудан-наслугъа бериле гелгенни, алда иш гёргенни шу тархлар аян эте. Шону учун биз газетибизни тарихин 1917-нчи йылдан башлайбыз.

Къумукъ аслу милли газетибизни 100 йыллыкъ макътавлу юбилейине багъышлангъан материалланы алдан берли, гетген 2016-нчы йылны орталарындан башлап да берип гелебиз.

Ондан къайры, газет булан оьзлени къысматын байлагъанлар, ону булан тыгъыс байлавлукъ юрютгенлер де оьзлени пикруларын, ойларын, таклифлерин язып йиберер деп къаравуллайбыз. Нечик олай да, бу уллу агьвалатгъа байлавлу айтма аслам себеплер бар.

Гьали буса биз аслу милли газетибизге башындан тутуп гьалал къуллукъ этген, ону тарихин башлагъан, ону ишин къургъан, огъар ёлбашчылыкъ этген редакторларыны гьакъында охувчуларыбызны эсине салабыз.


Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA