Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Ж.А. Къоркъмасовну эсделигин даимлешдирмекни гьакъында |

Дагъыстан Республиканы
Президентини

Указы

              Россияны ва Дагъыстанны белгили пачалыкъ, политика ва жамият чалышывчусу Жалалутдин Аселдерович Къоркъмасовну эсделигин даимлешдирмек учун къарар къабул этемен:
       1. Ж.А.Къоркъмасовгъа Магьачкъала шагьарда эсделик къурмакъ.
        2. Дагъыстан Республиканы Гьукуматына «Магьачкъала шагьар» деген муниципал къурулувуну администрациясы да булан бирликде эсделикни къурувуну ишлерин юрютмек.

Дагъыстан Республиканы
Президенти Р.Абдулатипов.
Магьачкъала шагьар, 2013-нчю йыл, 9 сентябр, №254


Ж.А. Къоркъмасовну эсделигин даимлешдирмекни гьакъында
Аты унутулмажакъ...

           Бу йылны октябр айыны 1-нде халкъара оьлчевдеги пачалыкъ ва жамият чалышывчу Жалалутдин Аселдерович Къоркъмасов тувгъанлы 136 йыл тамамлана.

              Асрулар бою унутулмас къысматы булангъы бу адам булан, Да­гъыстангъа янгыз ёлбашчылыкъ этивю тюгюл, бир вакъти колония болгъан областны пачалыкъ гьисапда къуруву да байлавлу.
Ж. Къоркъмасовну гьаракаты булан республиканы гьали болгъунча сакъланып тургъан оьзюню топуракъ ва денгиз дазулары генглешдирилди, тахшагьары мекенлешдирилди, КОР къурулду: 1921-нчи йылда КОР-ну къурулушунда бизин республика Россия Федерацияда биринчилей загьмат фронтдагъы уьстюнлюклери учун биринчи оьр орден булан савгъатланды.
          Ж. Къоркъмасов Дагъыстанны тарихинде къурулгъан биринчи Конституциясыны башында токътады.
Бу оьзюню заманыны лап да оьр билимли адамы булан республика аякъгъа турагъан, оьсеген бары да тармакъларда модернлешеген ХХ асруну 20-нчы йыллары булан байлавлу. Ол бютюнсоюз ва халкъара оьлчевлерде пачалыкъланы, халкъланы, оланы экономика ва маданият яндан ювукъ болувуну башында токътагъан эди. Ону яшаву гелеген наслулар учун уьлгю болуп къуллукъ этди.
Количество показов: 409

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA
Анализ сайта yoldash.ru