Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

маълуматлар

Уллу Уьстюнлюкню гьюрметине

Уллу Уьстюнлюкню гьюрметине

«Бизин Уллу Уьстюнлюк» деген халкъара жамият проектни автомобиль гьаракаты Дагъыс­тангъа етишди. Мычыгъыш Рес­публиканы Дагъыстан булангъы дазусунда шону ортакъчыларын хасавюртлулар экмек-туз булан къаршыладылар. Къонакъланы алдына чыкъгъанланы арасында шагьар администрацияны башчысыны заместители Тагьир Гьажиев, давну, загьматны, Савутлу Гючлени ва адамланы ихтиярларын якълайгъан къурумланы ветеранларыны Хасавюрт шагьар советини председатели Нажмудин Залимханов, давну ветераны Александр Макуха бар эди.

Янгы низам яшавгъа гийириле

Ветеринар ва оьсюмлюкчюлюк санитар тармакъларда тергев юрютеген федерал къуллугъуну Дагъыстан Республикадагъы управлениеси билдирегенге гёре, бу йылны май айыны 1-ден тутуп, Гюмрюк союзну «Этни ва этден этилген малланы къоркъунчсузлугъу гьакъындагъы» янгы техника низамы яшавгъа гийириле.
Юртда саякъ айланагъан гьайванлар

Юртда саякъ айланагъан гьайванлар

Мен Избербашда яшайман. Заман-заман ватаным – Къаягент районну Оьтемиш юртуна барма тюшсе, юртлуларым саякъ юрюйген гьайванланы гьакъында айта болалар.

Яшда гёрген яшынмас

Артдагъы вакътилерде бизин уьлкебизде де оьзге ерлерде йимик адамланы саниятларына байлавлу ва гьар тюрлю тарихи тархланы гьюрметлеп байрамлар, юбилейлер оьтгерилегени тергевню тартмай болмай. Тюзюн айтгъанда, яшда гёрген яшынмас дегенлей, мени учун да, бары да замандашларыма йимик лап да ювукъ, озокъда, гюл-чечек байламлы ва къуванч­лы май байрамлар санала.
Ял алывгъа тергев бакъдырыла

Ял алывгъа тергев бакъдырыла

«Дагестан» деген маълумат агентликни жыйынлар оьтгерилеген залында бизин республиканы туризмге къарайгъан комитетини ёлбашчысы Магьаммат Исаев булан «Ачыкъ гьакимият» деген прес-конференция оьтгерилди. Шону барышында республиканы гьар тюрлю маълумат къуралларыны мухбирлери ортакъчылыкъ этдилер.
Маълумат къуралланы ишине багъышланды

Маълумат къуралланы ишине багъышланды

15-нчи апрелде Къызлар шагьарда Дагъыстанны печат ва маълумат министерлигини гезикли семинар-генгеши оьтгерилди. Шону ишинде Дагъыстанны Башчысыны Темиркъазыкъ территория округуну вакили В. С. Паламарчук да ортакъчылыкъ этди.

Дагъыстанны янгыртайыкъ

Дагъыстан Россияда парахатлыкъны региону болсун учун

Дагъыстанда гьар-бир янындан алмашынывлар юрюле. Гьакимлик къурумланы ёлбашчылары алышына. Алмашынывлар барысы да Россия Федерацияны Президенти В. В. Путинни тапшурувларына гёре этиле. Себеби де – Дагъыстан Республиканы социал-ф гьалын яхшылашдырмакъ, политика-маданият даражасын гётермек булан байлавлу. Гьакъыкъатда кёп заманны узагъында тувулунгъан четимликлени ёрукълашдырма да, республиканы кризис гьалындан чыгъарма да имканлыкълар тувулунажакъ.
Уьлгюлю оьтген яшав

Уьлгюлю оьтген яшав

«Алтын Юлдуз» булан бирче «Советлер Союзуну Игити» деген ат берилме башлангъанлы бу йыл апрель айны 16-сында 80 йыл тамамланды. Бизин уьлкеде игитликни шо белгиси кёбюсю гьалда 1941 – 1945-нчи йыллар Уллу Ватан давну вакътисинде гёрсетилген къоччакълыгъы саялы берилген. Бары да Советлер Союзуну Игитлери 12 776 адам бар.

Тармакъны гележеги учун

Юзюмчюлюкню оьсдюрюв – агьамиятлы масъала


«Республиканы сурсат маллар булан таъмин этеген аслу ва мердешли ёлланы бириси – агропромышленный комплекс.
Биз шону ишини асувлугъун артдырма герекбиз. Шо мурат булан Россияны юрт хозяйство министерлигини ва бизнес къурумланы имканлыкъларын къоллама герек.»

(Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатиповну
Халкъ Жыйынгъа Чакъырыв кагъызындан.)

Къаравчуланы къурчун къандырды

Къаравчуланы къурчун къандырды

Дагъыстан Республиканы башчысыны къасты булан малим этилген агьамиятлы 10 проектни яшавгъа чыгъармакъ муратда ер-ерде, маданиятны йылына да багъышланып, яратывчу интеллигенцияны вакиллерини ортакъчылыгъы булан концертлер оьтгериле.
Булкъаланы айлыгъы

Булкъаланы айлыгъы

Савлай республикада «Таза ватан – таза Дагъыс­тан» деген баш булан билдирилген сонгугюнлюк булкъалагъа сесленип, Буйнакск районда юртланы ичлерин, эки къырыйларын, ёлланы, орамланы тазалав, тийишли ерлеге акъчабыв йимик ишлер мартны ахырында айрыча гюч алды.
Маълумат къуралланы таъсири

Маълумат къуралланы таъсири

Буйнакск шагьарда ана тилде чыгъагъан газетлени республика фестивалы оьтгерилди. Ону оьтгериливю республиканы Башчысы Рамазан Абдулатиповну буйругъуна гёре Дагъыстан Республиканы аслу программаларыны «Билимли Дагъыстан» деген проектин яшавгъа чыгъармакъ муратда болду.
Буйнакск районда – уллу агьвалат

Буйнакск районда – уллу агьвалат

Бу йылны апрель айыны 4-нде Буйнакск районда, гертиден де, уллу агьвалат болду. Шо гюн Эрпелиде янгы эки къабатлы больница, Тёбен Къазанышда аривлюгюн айтып битдирип болмасдай мукъаятлы кюйде къурулгъан яшлар баву ва Атланавулну юву­гъунда цемент завод пайдаландырывгъа берилди.
Язлыкъланы чачыв узатыла

Язлыкъланы чачыв узатыла

Бугюнлерде бизин республикабызда юрт хозяйство агьамияты булангъы майданларда язлыкъланы чачыв узатыла. Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министерлигини оьсюмлюкчюлюк управлениесини начальниги Къазакъмурза Ибрагьимов билдиреген кюйде, март айны ахырларына таба савлай республикабызда язлыкълар 30 минг гектаргъа ювукъ авлакъгъа чачылгъан.

Милли темагъа язагъан журналистлени клубу

Бугюнлерде милли масъалалагъа къарайгъан министерлик, Дагъыстанны журналистлерини союзу булан бирликде милли темагъа язагъан журналистлени клубун яратмакъ учун къурум жыйын оьтгерди.
 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA